VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

NEŽ ZAČNETE STRÁNKY POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, PEČLIVĚ TYTO VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

1. ÚVOD A SOUHLAS S PODMÍNKAMI

1.1 Vítejte na webových stránkách www.affibank.eu (dále jako „(internetové) Stránky“ nebo „AffiBank“), které poskytují služby provozované společností Mercier, s.r.o. Tím, že budete nadále stránky www.affibank.eu užívat, vyjadřujete souhlas s přijetím následujících Všeobecných podmínek užití (“Podmínky”), které se pro Vás stávají závazné. Přijímáte tím také naši Politiku ochrany soukromí, kterou se spolu s těmito podmínkami a místně platnými zákony budou řídit vztahy mezi Vámi a našimi Stránkami.

1.2 Tyto Stránky poskytují uživatelům přístup k on-line materiálům a doplňujícím službám (dále „Služby“) a slouží jako zprostředkovatel platby za elektronické knihy a on-line materiály.

1.3 Vymezení pojmů

 (a) „Prodávající“ je on-line portál provozovaný stránkami www.affibank.eu.

 (b) „Poskytovatelem“ je společnost Mercier, s.r.o., se sídlem Karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava, Slovensko, IČO: 35730072, zaregistrovaná v OR OS Bratislava I,  sekce společností s ručením omezeným, složka č.15760/B.

 (c) “(On-line) Materiály/ Zboží” jsou digitální textové či jiné materiály jako například elektronické knihy, novinové i jiné články, fotografie, obrázky, ilustrace, audio či video klipy či cokoliv, co je obsahem stránek www.affibank.eu.

 (d) „Autor“ je osoba, která je vlastníkem Materiálů nebo má na tyto Materiály autorské právo.

 (e) „Affiliate“ nebo „Partner“ je osoba, která uzavřela smlouvu s prodávajícím o propagaci zboží.

 (f) „Spotřebitel“ je fyzická osoba, která si zakoupí zboží nebo služby pro svou koncovou spotřebu.

(g) “Affiliate Tier 2” znamená entitu typu Affiliate, která podporuje prodej pro jiného Affiliate první úrovně, nebo uzavře kontrakt s Prodávajícím na základě doporučení jiného Affiliate, přičemž tito Affiliate se společně podílejí na prodeji Služeb.

1.4 Vlastnictví: Tyto Stránky patří společnosti Mercier, s.r.o., která je provozuje. Všechna práva, tituly a zájmy, které se k Materiálům (jako jsou informace, dokumenty, loga, grafika, zvuk i obrázky) váží, patří společnosti Mercier s.r.o. nebo našim smluvním partnerům jako autorům, vývojovým pracovníkům či prodejcům (Třetí strany). Vyjma případů výslovného svolení od AffiBank není povoleno jakékoliv pořizování kopií, šíření, reprodukce, publikace, stahování, on-line sdílení, zavěšování, zveřejňování, přenos či distribuce Materiálů. Žádný obsah Stránek nesmí být vykládán tak, aby byly bez patřičného povolení zpřístupněny objekty práva duševního vlastnictví AffiBank nebo příslušných Třetích stran, ať už na základě zákonné překážky, implikace či jiného důvodu. Práva, která zde nejsou výslovně uvedena, si vyhrazuje AffiBank. 

1.5 V těchto Všeobecných podmínkách zájmena „Vy“, „Váš“ a slovesa druhé osoby odkazují ke každému zákazníkovi nebo uživateli Stránek; zájmeny „My“, „Naše“ a slovesy první osoby je odkazováno k AffiBank. Pod pojmem „Služby“ se rozumí veškeré služby, které poskytujeme. První osobou je odkazováno rovněž k našim pobočkám, partnerům, agentům a zaměstnancům, stejně jako k našim právním předchůdcům, nástupcům a zástupcům.

1.6 V rámci vztahu mezi stranami bude uplatňována závazná právní úprava platná na území Slovenské republiky, a sice relevantní ustanovení Zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 108/2000, O ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, ve znění pozdějších předpisů, a Zákon č. 428/2002, O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.7 Je Vaší zodpovědností pravidelně prověřovat znění Všeobecných podmínek. Pokud kdykoliv shledáte tyto Podmínky nevyhovujícími nebo pokud nesouhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami užití, nepoužívejte, prosím, naše Stránky.

1.8 Tyto všeobecné podmínky musí být vykládány v souladu s jakýmikoliv jinými platnými podmínkami, kterými se užívání našich Stránek řídí, včetně Politiky ochrany soukromí.

                                                       

2. VYMEZENÍ VAŠEHO VZTAHU S NÁMI

2.1 Jak používat tyto Stránky (v rámci omezené licence užívání): AffiBank Vám poskytuje omezenou osobní externí nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci na používání našich dokumentů pro Vaše soukromé a nekomerční účely. Není-li stanoveno jinak, stvrzujete a souhlasíte s tím, že nemáte právo měnit, pozměňovat, kopírovat, šířit, využívat jako podklad, provádět zpětnou analýzu, upravovat, rozšiřovat nebo jiným způsobem zneužívat jakékoliv formuláře, kromě zásahů spojených s jejich vyplňováním pro Vaše autorizované používání Služeb. AffiBank může licenci kdykoliv z jakéhokoliv důvodu ukončit.

2.2 Toto právo používání Materiálů je pouze licenční právo, nikoliv převod vlastnických práv, a podléhá následujícím omezením:
 (a) informace nesmí být použity pro komerční účely nebo jejich veřejné šíření, předvádění, prodeji či pronájmu;
 (b) žádná autorská práva či jiné doložky o vlastnictví nesmí být odstraňovány;
 (c) informace nesmí být předávány další osobě;
 (d) je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do softwaru;
 (e) každá osoba, která si Materiály stahuje, tiskne nebo s nimi jiným způsobem nakládá, je povinna bránit jejich neautorizovanému šíření;
 (f) Materiály je povoleno používat pouze pro zákonné účely a v souladu s těmito Podmínkami.

2.3 Vymezení používání Materiálů: Veškeré Materiály, které si můžete objednat z těchto Stránek, jsou určeny k osobnímu a nikoliv komerčnímu užití. Je zakázáno tyto produkty dekomponovat, provádět zpětnou analýzu, podrobovat rozboru, pronajímat, poskytovat za úplatu k užití, vypůjčovat, prodávat, poskytovat k nim sublicenci nebo na jejich základě vytvářet jiné produkty. Dále je zakázáno využívat jakýkoliv software pro monitoring sítě nebo jiné programy za účelem odhalení interní struktury stránek nebo získání údajů o jejich používání a uživatelích. Je zakázáno používat automatická zařízení (robot, spider a jiná) či manuální procesy k monitorování či kopírování našich Stránek nebo Materiálů bez předchozího písemného svolení AffiBank. Je zakázáno dále pořizovat kopie, modifikovat, šířit, reprodukovat, publikovat, předvádět či převádět jakoukoliv část těchto stránek pro komerční, nekomerční či veřejné účely, kromě výše vymezeného práva jejich použití. Není povoleno použití, export či reexport těchto Stránek nebo jejich části, Materiálů či jakéhokoliv softwaru, který je na Stránkách zpřístupněn, pokud by tím došlo k porušení zákonné úpravy vývozu a zákonných opatření Evropské unie. Jakékoliv neautorizované použití těchto Stránek nebo jejich Materiálů je zakázáno.

2.4 Věkové omezení: Osoby mladší 18 let nemají právo tyto stránky využívat. 

2.5 Zákaz nezákonného či nedovoleného užívání: Podmínkou pro Vaše užívání Stránek AffiBank je, že ručíte AffiBank za to, že nebudete užívat její Stránky pro účely, které jsou nezákonné či nedovolené těmito Podmínkami, omezeními a zásadami. Nesmíte Stránky používat žádným způsobem, který by je mohl poškodit, vyřadit z činnosti, přetížit či narušit nebo zabránit jejich běžnému a bezproblémovému užívání jiným uživatelem. Dále je zakázáno získání nebo pokus o získání Materiálů nebo informací jakýmikoliv jinými prostředky, než které jsou pro tyto účely výhradně nabízeny na našich Stránkách. 

2.6 Registrace: Některé sekce našich Stránek vyžadují, abyste byli registrováni. V případě registrace souhlasíte s tím, že poskytnete AffiBank přesné a úplné registrační údaje. Je Vaší povinností informovat AffiBank o jakýchkoliv změnách Vámi uvedených údajů. Každá registrace se vztahuje pouze na jednu osobu, pokud není stanoveno v rámci registračního formuláře jinak. Odeslání registračního formuláře Vám ješte nezaručuje, že obdržíte potvrzení přístupu ke chráněným částem Stránky. Prodávající Vám dle zvážení přístup schválí, nebo v případě odůvodnéného rizika zamítne. Povšimněte si, prosím, že abychom zjednodušili přístup, umožňujeme registrovaným uživatelům možnost přihlásit se na Stránky také prostřednictvím platforem třetích stran, jako je Facebook, Google atd. V takovém případě souhlasíte, že se budete řídit podmínkami a požadavky třetích stran, které jsou mimo gesci našich Stránek. Uvědomte si, prosím, že AffiBank nedovoluje:

 (a) aby se jiná osoba přihlásila na sekce Stránek, kde je nutná registrace, pod Vaším jménem,
 (b) přistup k sekcím pro registrované uživatele přes jedno jméno, které sdílí více uživatelů.
 (c) Zavazujete se, že zabráníte podobným neautorizovaným přístupům. V případě podezření, že došlo k neautorizovanému přístupu, musíte tuto skutečnost neprodleně nahlásit AffiBank prostřednictvím e-mailu na adresu info@ affibank.eu. Pokud užíváte Stránky jako registrovaný uživatel, odpovídáte za to, že své uživatelské jméno a heslo udržíte v tajnosti. Pokud uvedete informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neplatné nebo neúplné nebo pokud má AffiBank pádné důvody domnívat se, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neplatné, neúplné nebo neodpovídají těmto Podmínkám, má AffiBank právo pozastavit na dobu neurčitou, zrušit či blokovat Váš uživatelský účet na Stránkách a zamítnout Vám na Stránky přístup.  

3. JAK S NÁMI KOMUNIKOVAT:

3.1 Stránky AffiBank mohou obsahovat (v současné době či později) služby přehledu zpráv, chat, zpravodajství podle témat, fora, skupiny, osobní stránky, kalendáře a/nebo další možnosti komunikace, vytvořené za účelem poskytnutí možnosti komunikovat s veřejností či ve skupinách (úhrnem, „Komunikační služby“). Souhlasíte, že tyto Komunikační služby budete využívat pouze za účelem umístění, zaslání či obdržení zpráv a materiálů, které jsou patřičné a vztahují se k danému typu Komunikační služby. Příklady zakázané činnosti, které nevyčerpávají danou podmínku, jsou tyto:

 (a) poškozovat něčí pověst, urážet, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jiným způsobem narušovat práva ostatních osob (jako je právo na soukromí a osobnostní právo);
 (b) zveřejňovat, umisťovat, nahrávat, rozesílat či rozšiřovat jakýkoliv nevhodný, neuctivý, pomlouvačný, poškozující, nemravný, neslušný nebo nezákonný materiál nebo informace;
 (c) nahrávat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál, který je chráněn právem duševního vlastnictví (či právem soukromí nebo osobnostním právem), pokud nevlastníte tato práva k danému materiálu nebo nemáte patřičná povolení;
 (d) nahrávat soubory, které obsahují viry, nakažené soubory nebo jiný software či program, který může porušit chod počítače další osoby, či umisťovat jiné produkty, jejichž obsah neodpovídá jejich popisu nebo které nemají žádný užitek;
 (e) umisťovat reklamu nebo nabízet zboží ke koupi či k prodeji za komerčním účelem, pokud Vám k tomu Komunikačními službami nebylo uděleno výslovné povolení;
 (f) provádět nebo přeposílat průzkumy, konkurzy, pyramidová schémata nebo řetězové dopisy;
 (g) stahovat jakýkoliv soubor umístěný jiným uživatelem Komunikačních služeb, o němž víte nebo byste měli vědět, že nemůže být legálně distribuován daným způsobem;
 (h) padělat či smazat jakékoliv označení autora nebo označení práv a vlastnictví, označení původu zdroje softwaru nebo jiného materiálu, který je k dispozici;
 (i) omezit či znemožnit, aby jiní uživatelé měli ke Komunikačním službám přístup;
 (j) narušit jakékoliv pravidlo chování či normy, které se mohou vztahovat na jakýkoliv typ Komunikačních služeb;
 (k) shromažďovat či jakýmkoliv způsobem sbírat informaci o ostatních uživatelích, včetně jejich e-mailové adresy, pokud k tomu nemáte svolení dané osoby;
 (l) narušit jakákoliv práva nebo normy použitelné v této souvislosti.
 (m) AffiBank není povinna monitorovat Komunikační služby. Ponechává si ovšem právo tyto materiály prověřovat a odstranit jakékoliv materiály dle svého uvážení.
 (n) AffiBank si vyhrazuje právo ukončit Váš přístup k některým či všem Komunikačním službám, a to v jakýkoliv okamžik a bez udání důvodu.
 (o) AffiBank si vyhrazuje právo odhalit jakoukoliv informaci, pokud to bude nutné k uspokojení určitého práva, normy, soudního řízení nebo státního nařízení a dále právo částečně či zcela pozměňovat či odmítnout k umístění nebo odstranit informaci či materiály podle svého uvážení.
 (p) Buďte vždy opatrní při udávání svých osobních údajů nebo údajů o svých dětech při využívání Komunikačních služeb. AffiBank nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy či informace umístěné v rámci Komunikačních služeb a proto se výslovně zříká jakékoliv zodpovědnosti za Komunikační služby a případné následky vyplývající z Vaší účasti v Komunikačních službách.  Manažeři a pořadatelé nejsou autorizovanými mluvčími AffiBank a jejich názory nemusí nutně odpovídat názorům a postojům AffiBank.
 (q) Materiály umístěné v rámci Komunikačních služeb mohou podléhat omezením rozmístění, použití, rozšiřování a množení. Pokud si materiály stahujete, jste povinni se těmito omezeními řídit.

 

3.2 E-MAIL OD AFFIBANK

AffiBank zasílá automatické zprávy, týkající se podpory prodeje, aktualizací Služeb či potvrzení transakcí za on-line objednávky, informaci o nových Materiálech, zpravodajských materiálech.Není sice možné se z těchto automatických zpráv odhlásit úplně, ale je možné dle návodu zaškrtnout, že si nepřejete dostávat výzvy k poskytnutí zpětné vazby. Můžete tak kdykoliv učinit tím, že se na svém profilu odepíšete z našeho seznamu e-mailových adres a zvolíte možnost nedostávat marketingovou komunikaci. Marketingové zprávy od nás můžete také dostávat v souvislosti s on-line objednávkou. I zde je možnost se kdykoliv odepsat ze seznamu adres, pokud dáte nám nebo zasilatelům najevo, že o dané zprávy nemáte zájem.

 

3.3    Jazyk komunikace

Komunikace mezi námi a Vámi bude v českém jazyce.

4. SDÍLENÍ VAŠICH MATERIÁLŮ NA STRÁNKÁCH

4.1 Licence AffiBank na užívání Materiálů: Tím, že umístíte nebo nám poskytnete Vaše materiály či informaci na naše Stránky, dáváte nám (či zodpovídáte za to, že majitel vlastnických či autorských práv dává) časově neohraničené, neodvolatelné a nevýlučné právo a licenci osvobozenu od poplatků k prodeji, dodání, užití, reprodukci, přepracování, publikaci, překladu či distribuci těchto materiálů v mezích služeb poskytovaných AffiBank. AffiBank má právo tento obsah modifikovat, pozměňovat, přetvářet či jinak využít a převést na jiný formát, médium či technologii pouze po obdržení patřičného svolení a oprávnění.

4.2 Nevhodný obsah. Tím, že navštěvujete naše Stránky nebo využíváte naše Služby, se zavazujete, že nebudete umisťovat, stahovat, zobrazovat, šířit, přenášet či jiným způsobem distribuovat jakýkoliv materiál, který: (a) je hanlivý, pomlouvačný, neslušný, pornografický, urážlivý či vyhrožující, (b) podporuje či vyzývá k chování, které může vést ke zločinnému konání, způsobit trestnou odpovědnost či jiným způsobem narušit jakýkoliv místní, státní, národní či mezinárodní zákon či normu, (c) propaguje či jiným způsobem nabízí finanční prostředky, zboží či služby. AffiBank si vyhrazuje právo odstranit takovýto materiál ze svých serverů. AffiBank bude plně spolupracovat s policejními orgány či jinými představiteli práva v rámci pátrání v případě narušení kterékoliv části těchto Podmínek užívání či jiných platných právních normách.   

4.3 Odkazování na Stránky: Odkazy na naše Stránky jsou povoleny pouze na domovskou stránku, a to pouze v případě, že:

 (a) neodstraníte či neskryjete tzv. framingem či jiným způsobem žádnou část domovské stránky,
 (b) oznámíte AffiBank, že jste na ni uvedli odkaz, prostřednictvím e-mailu na adresu info@ affibank.eu;
 (c) v případě, kdy Vás o to AffiBank požádá, nebudete na Stránky dále odkazovat,
 (d) pokud chcete odkazovat na určitou sekci v rámci našich Stránek, přepošlete Vaši žádost AffiBank na adresu info@ affibank.eu a AffiBank Vás bude informovat o tom, zda Vám uděluje svolení a jaké jsou s ním případně spojené podmínky,
 (e) vytvoříte místo umožňující odkaz na určité stránky.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

5.1 Práva a povinnosti Prodávajícího

Stránky/ Prodávající se zavazuje, že:

 (a) po obdržení úspěšně provedené platby dodá objednané Zboží Spotřebiteli, a to v dohodnutém množství, kvalitě a termínu;
zajistí, aby Zboží odpovídalo platným zákonným normám Slovenské republiky a místním zákonným předpisům pro státy jako Polsko, Rusko a jiné.
 (b) AffiBank má právo obdržet za dodané Zboží včasnou a řádnou platbu od Kupujícího.
 (c) AffiBank má právo zrušit objednávku v případě, že Zboží je vyprodáno a není k dispozici nebo není možné zboží dodat Kupujícímu v termínu stanoveném v Podmínkách nebo za cenu, která je uvedena v on-line nabídce, pokud by v takovém případě Kupující nesouhlasil s kompenzací. V případě, že AffiBank zruší objednávku, bude Kupující informován telefonicky či prostřednictvím e-mailu a v případě, že již byla provedena platba za objednané Zboží, bude Kupujícímu tato částka vrácena do 15 dnů na uvedený účet, není-li s Prodávajícím dohodnuto jinak.
 (d) Pokud bude obsah odpovídat podmínkám, které jsou uvedeny v bodě 4 tohoto dokumentu, bude Materiál Poskytovatelem schválen k umístění. Po schválení bude vytvořen odkaz na přímou koupi.

5.2 Práva a povinnosti Kupujícího:

Předpokládá se, že v okamžiku, kdy Kupující za Zboží zaplatil, stáhne si daný Materiál během dvaceti (20) minut. Jelikož má Spotřebitel právo na obdržení sjednaného Zboží, pak pokud se mu nepodaří během uvedených 20 minut Materiál stáhnout nebo pokud se ukáže, že Materiál není možné stáhnout kvůli technickým potížím, měl by se Kupující neprodleně obrátit na info@ affibank.eu a tuto skutečnost nám oznámit. V takovém případě obdrží Spotřebitel/Kupující nový odkaz ke stažení Materiálu a NEŽÁDÁ o vrácení zaplacené částky. 

Dále se Kupující/ Spotřebitel zavazuje, že:

 (a) zaplatí Prodávajícímu dohodnutou částku v dohodnutém termínu,
 (b) převezme zakoupené Zboží neprodleně po obdržení potvrzení, že objednávka byla uskutečněna/ platba byla přijata.
 (c) nebude žádným způsobem poškozovat renomé Zboží či očerňovat obchodní pověst Prodávajícího,
 (d) bude užívat zakoupené zboží pouze k osobním a nekomerčním účelům.

5.2 Práva a povinnosti Autora:

Autor se zavazuje, že:

 (a) se přihlásí jako Autor tím, že vyplní příslušný formulář portálu,
 (b)    bude aktualizovat svůj profil v případě změn,
 (c)    nahraje své Materiály a bude jejich obsah spravovat a sestaví k nim aktuální popis.  
 (d)    nastaví cenu Zboží; cena Zboží v AffiBank a cena Zboží uvedena na propagační stránce Autora musí být stejná
 (e)    po určené době obdrží zprávu o všech zprostředkovaných uskutečněných koupích,
 (f)    po určené době obdrží honorář ze všech uskutečněných koupí ve výši určené zvlášť pro každou položku zakoupeného  Zboží,
 (g)    nebude poškozovat dobré jméno Prodávajícího,
 (h)    se bude řídit místně planými zákonnými předpisy upravujícími daň z příjmu a zaregistruje se na příslušném finančním úřadu, pokud byl dosažen objem plateb, který ze zákona zakládá povinnost této registrace.

5.4.    Práva a povinnosti Partnera

Na základě svých práv a povinností se Partner zavazuje, že:

 (a)    se přihlásí jako Affiliate tím, že vyplní patřičný formulář portálu,
 (b)    bude své údaje aktualizovat v případě změn,
 (c)    bude vybírat a propagovat zboží za účelem zprostředkování koupě Zboží Spotřebitelem,
 (d)    po sjednané době obdrží zprávu o všech koupích, které zprostředkoval,
 (e)    po sjednané době obdrží honorář za veškeré zprostředkované koupě ve výši určené zvlášť pro každou položku zakoupeného zboží,
 (f)    nebude poškozovat jméno Prodávajícího,
 (i)     se bude řídit místně planými zákonnými předpisy upravujícími daň z příjmu a zaregistruje se na příslušném finančním úřadu, pokud byl dosažen objem plateb, který ze zákona zakládá povinnost této registrace.

6.    JAK UČINIT OBJEDNÁVKU A JAK JE ZPRACOVÁNA

Veškeré objednávky se provádějí on-line přes uživatelský účet, platby lze provést on-line, na dobírku či jiným způsobem.

6.1.    OBJEDNÁVKA S PLACENÍM ON-LINE: (přizpůsobte, prosím, tyto podmínky konkrétnímu použití)
 (a)    Po té, co si v nabídce pro vybranou kategorii zvolíte zboží k objednání nebo použijete odkaz ke koupi prostřednictvím stránky Partnera, bude zboží zobrazeno na následující stránce, kde bude připraveno k potvrzení a zaplacení. Dále můžete potvrdit a odeslat objednávku tím, že vyplníte Vaši e-mailovou adresu a kliknete na tlačítko „platba“ a učiníte patřičnou platbu prostřednictvím naší zabezpečené platební brány, PayPal, MasterCard, VISA, FirstData Inc. (www.firstdata.com) pod jménem VUB banky (www.vub.sk, člen skupiny Intesa Sanpaolo, Itálie), WebMoney (www.wmtransfer.com), QIWI (www.qiwi.com) nebo použitím jiné vhodné kreditní nebo debetní karty, elektronické peněženky či jiných ekvivalentů. Nepodporujeme metodu platby off-line jako je bankovní převod, hotovost, šek a podobně.
 (b)    Je důležité, abyste si údaje (částka, údaje nutné pro platbu kartou atd.) pečlivě zkontrolovali a opravili případné chyby před tím, než kliknete na tlačítko „pokračovat“ nebo „potvrdit objednávku“, neboť poté již není možné případné chyby opravit.
 (c)    Poté, co obdržíme Vaši platbu nebo žádost o dobírku, začneme Vaši objednávku zpracovávat a odkážeme Vás na naši stránku stahování, na níž bude odkaz na požadovaný Materiál. Tento odkaz je generován dynamicky, aby byl zabezpečen před neautorizovaným přístupem, a jeho životnost je 20 minut. Vaší zodpovědností je na tento odkaz kliknout a stáhnout si Materiál podle instrukcí na stránce stahování.   
 (d)    V případě, že bude jakákoliv Vaše platba neautorizovaná, systém Vás vrátí na předchozí stránku a v takovém případě na naší straně nevzniká povinnost poskytnout dané zboží či službu.
 (e)    Chceme Vás také upozornit, že v okamžiku, kdy nám zašlete Vaši objednávku, ji nemůžete zrušit a objednávka bude zpracována k vyřízení.  
 
6.2.    CENA A PLATBA

 (a)    Ceny, které jsou uvedeny na našich Stránkách, se mohou měnit. Naše společnost se snaží poskytnout nejlepší možné ceny pro své zákazníky, ovšem nezaručuje, neprohlašuje ani nedává v sázku to, že uvedené ceny jsou nejnižší cenou na trhu.
 (b)    Ceny podléhají interní cenové politice a vlastnímu uvážení společnosti. Ceny mohou být měněny a aktualizovány. Jakákoliv chyba v uvedené ceně nebo informaci o produktu může být kdykoliv naší společností opravena dle vlastního uvážení.  
 (c)    Systém platby on-line: Stránky umožňují on-line platbu prostřednictvím naší zabezpečené on-line Platební brány VUB bank (Intesa Group) a Firstdata international, VISA a MasterCard operátorů, kteří umožňují automatické služby zprostředkování platby pomocí běžného bankovního kreditního či debetního účtu či jiných podobných infrastruktur přímo přes infrastrukturu banky nebo finanční instituce nebo případně přes jinou instituci, která je oprávněna shromažďovat a vydávat peněžní prostředky a provádět platby. AffiBank Vás žádá, abyste zvlášť souhlasili s Podmínkami užití výše zmíněné Platební brány, se Všeobecnými podmínkami příslušných platebních zprostředkovatelů a jinými pravidly a zásadami, které mohou být vyžadovány a mohou se vztahovat k Vaší činnosti. Ve věcech řízení bezpečnosti Platební brány, chargebacku a řešení sporů se prosím řiďte jejich individuálními pravidly.
 (d)    Platba za jakoukoliv objednávku musí být provedena prostřednictvím kreditní nebo debetní karty či jinými metodami jako jsou kupony atd., jak je uvedeno/povoleno na Stránkách.
 (e)    Uživatel pozná danou platbu/platby na svém výpisu z účtu pod kódem AFFIBANK.EU.
 (f)    V případě, že použijete kód akční nabídky, který Stránka rozpozná a který je podporován AffiBank, můžete získat slevu na Vaši objednávku.
 (g)    Upozorňujeme, že může dojít k opoždění se zpracováním plateb a transakcí, a že v některých případech může trvat až deset (10) dní, než jsou platby strženy z Vašeho účtu či platební karty.
 (h)    Ceny zboží budou uvedeny včetně příslušné DPH či jiných daní, které se k danému produktu podle zákony vztahují. Tuto částku uvidíte na stvrzence či jiném potvrzení o platbě.
 (i)    Honorář Partnerům a Autorům bude zúčtován ve dvou (2) týdenních nebo měsíčních cyklech, zpracování peněžního převodu bude poskytnuto v průběhu následujících tří (3) pracovních dnů.
 (j)    Aby bylo zamezeno dvojí zdanění, odpočteme veškeré daně, které jsou podobné dani, kterou z částky odvádíme, v souladu s platnými statutárními či zákonnými předpisy. V případě, že zákon stanoví povinnost daň odečíst z vyplacené částky, získá příjemce částku po odečtení této daně a odečtená částka bude řádně odvedena správci daně. Na požádání je možné vystavit výpis těchto odvedených daní.    
 (k)    Tento typ platby bude prováděn bankovním převodem, přičemž náklady převodu nese příjemce.
 (l)    AffiBank neodpovídá za jakékoliv další opoždění platby, jedná-li se o mezinárodní bankovní převod.

6.3.    KUPONY A NABÍDKY
Nabídky, které jsou v současné době k dispozici, jsou zřetelně zobrazeny na domovské stránce a v jiných sekcí Stránek, včetně jejich doby trvání. Společnost může podle svého uvážení poskytovat také poukázky, které mohou být použity jako kredit. Na základě poukázek není možné činit více objednávek. Naše společnost si vyhrazuje právo kdykoliv přestat poukázky vydávat.
Může se jednat o následující typy nabídek:
 (a)    slevy
 (b)    slevové kupony či kódy
 (c)    k zaplacenému zboží jedno zboží zdarma
 (d)    odměna za doporučení (REFER-A-FRIEND): Pokud nám chcete doporučit Vaše známé, kterým můžeme zaslat informace o našich Službách/ Stránkách, můžeme Vás vyzvat k poskytnutí jmen a e-mailových adres Vašich známých, jimž pošleme automatickou právu s pozvánkou navštívit naše Stránky. Bude-li daná nabídka aktuálně platná, Vy i Váš známý můžete získat slevu jako odměnu za doporučení.

6.4.    INFORMAČNÍ KAMPAŇ A ČLENSTVÍ
AffiBank má právo během určených časových intervalů provádět kampaň na podporu Registrace nových členů pro poskytování jejích služeb. AffiBank si vyhrazuje právo modifikovat podmínky provádění propagační kampaně, rozšíření, způsob komunikace a právo vyloučit osoby zúčastněné v kampani v případě, že bude zaznamenána z jejich strany jakákoliv nestandardní činnost, zneužití či neetické chování v průběhu jejich účasti v kampani.

7.    STORNO, VRÁCENÍ PENĚZ A STÍŽNOSTI

7.1.    Vrácení peněz
Naše politika vrácení peněz se řídí nastavenými procesy, které se mohou změnit. V současné době je lhůta pro vrácení zaplacené částky 14 dní. Přečtěte si, prosím, pokyny a pravidla uvedená níže, abyste mechanismu vrácení částky lépe porozuměli, nebo nám zavolejte, pokud některé body nejsou jasné. Částka, kterou Vám můžete vrátit, bude nejvýše odpovídat Vámi zaplacené ceně zboží. V žádosti o vrácení peněz musí být uveden důvod žádosti, poštovní adresa, e-mailová adresa, identifikační číslo nákupu a další údaje k identifikaci případu. Vrácená částka bude doručena prostřednictvím zprostředkovatelů zasílání peněz jako například Pošta, Western Union apod., a to do vlastních rukou žadatele na jeho adrese.       
 
7.2.    Záruka vrácení peněz
Zákazníci mají po dobu 65 dnů záruku vrácení peněz. O vrácení peněz je možné požádat písemně s uvedením důvodů žádosti a údaji jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a údaje k identifikaci transakce. Žádost bude zpracována do 14 dnů a peníze budou v případě schválení vráceny prostřednictvím pošty či jiným způsobem, který umožňuje zasílání peněz, včetně zaslání šeku či hotovosti přes příslušné poskytovatele zásilkových služeb.

7.3.    Storno
Upozorňujeme Vás, že v okamžiku, kdy odešlete Vaši objednávku, již není možné ji zrušit a objednávka bude postoupena k zpracování. AffiBank ze své strany může dle vlastního uvážení objednávku stornovat a zákazníka o zrušení patřičným způsobem informovat, pokud:
 (a)    zboží není k dispozici nebo
 (b)    je zjištěno, že produkt je zastaralý, vadný nebo nekvalitní; v těchto případech bude uživateli částka vrácena na jeho účet;
 (c)    bude zaznamenáno, že při objednávce došlo k podvodu; naše Společnost může objednávku zrušit v případě jakékoliv podvodné činnosti, neetického chování či zneužití účtu/ poukázek; v případě, že je to nutné, může Společnost zahájit trestní řízení.

7.4.    Stížnosti a spory
V případě jakékoliv stížnosti, která se vztahuje k jakémukoliv zboží či službám zakoupených u nás, se obraťte k administrátoru Stránek a o stížnosti jej informujte elektronickou poštou na info@ affibank.eu, a to do 24 hodin ode dne, kdy ke stížnosti či rozporu došlo. Rozhodnutí Společnosti o akční nabídce, uzavřeném obchodu, poukázce či slevě bude spravedlivé a neodvolatelné. Společnost může dle svého uvážení vrátit peníze, jejichž částka nepřevyšuje zaplacenou cenu produktu, o nějž se jedná.  

8.    VZTAHY S TŘETÍMI STRANAMI

8.1.    Vyjádření názoru zákazníka: Vybízíme naše zákazníky a uživatele, aby upřímně vyjádřili svůj názor na kvalitu našich produktů a zkušenost s nimi. Tyto názory jsou nezávislé a osobní názory osob, které je vyjadřují, a AffiBank nevykonává dozor ani řízení nad jejich obsahem a nenese odpovědnost za jakýkoliv nepříznivý následek včetně možného trestního řízení či vzniklé trestní odpovědnosti, která na základě jejich obsahu vznikla. AffiBank si ovšem ponechává právo tyto sdílené názory a komentáře sledovat, moderovat a regulovat.     
8.2.    Odkazy na stránky/ služby třetích stran: Stránky AffiBank mohou nyní či v budoucnu obsahovat odkazy na stránky třetích stran (Odkazované stránky). V takovém případě bychom rádi upozornili, že Odkazované stránky nejsou námi řízeny a AffiBank neodpovídá za jejich obsah ani za odkazy, které jsou na Odkazovaných stránkách uvedeny, či za změny a aktualizace Odkazovaných stránek. AffiBank nenese odpovědnost za webcasting či jiný způsob přenosu z Odkazovaných stránek. AffiBank Vám poskytuje odkazy pouze pro Vaše pohodlí, ovšem nenaznačuje tím, že dané stránky podporuje či doporučuje či je jakýmkoliv způsobem propojena s jejich operátory. Tyto Všeobecné podmínky se nevztahují na Vaši návštěvu Odrazovaných stránek, měli byste si proto pozorně přečíst podmínky užití stránek třetích stran. Odkazy na naše Stránky bez tzv. framingu je možné umisťovat na jakékoliv jiné stránky, ovšem pouze takovým způsobem, který nebudí dojem, že jsme s danou stránkou propojeni nebo že ji schvalujeme, výjimkou může být pouze náš písemný souhlas.   
 

9.    OCHRANNÁ ZNÁMKA, COPYRIGHT A PRÁVA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

9.1.    Na Stránkách je uvedena obchodní značka AffiBank (která zahrnuje název „AffiBank“ a také logo AffiBank) a další ochranné známky, vztahující se k produktům a službám a sloužící k jejich rozlišení. Tyto obchodní značky a ochranné známky patří společnosti Mercier, s.r.o. nebo má na ně Mercier s.r.o. licenci a spolu se souvisejícími právy duševního vlastnictví jsou chráněny před pořizováním kopií a napodobenin v rámci národního a mezinárodního práva a nesmí být reprodukovány či kopírovány bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Mercier, s.r.o.
9.2.    Bez jakýchkoliv omezení je zakázáno užívat kterýkoliv předmět ochranné známky:
 (a)    zcela či částečně jako součást jiné obchodní značky,
 (b)    v souvislosti s činnostmi, produkty nebo službami, které nejsou poskytovány společností Mercier, s.r.o.
 (c)    způsobem, který je nejednoznačný, zavádějící nebo klamný nebo způsobem, který znevažuje společnosti Mercier, s.r.o. nebo jeho produkty, služby či informace (včetně těchto Stránek).

9.3.    Copyright: Informace, texty, grafika, obrázky, zvukové záznamy, odkazy a veškeré další informace a software publikované či jiným způsobem obsažení na našich Stránkách (dále Informace) jsou výlučným vlastnictvím společnosti Mercier, s.r.o. nebo má na ně Mercier, s.r.o. licenci a vyjma případů, které jsou výslovně povoleny v těchto Všeobecných podmínkách, nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mercier s.r.o. kopírovány, distribuovány, zobrazovány, reprodukovány či přenášeny, a to v žádném formátu a žádnými prostředky včetně elektronických, mechanických, kopírovacích, nahrávacích či jiných. Bez písemného souhlasu společnosti Mercier, s.r.o. není bez výjimky povoleno vytvářet odvozená díla z jakékoliv části Stránek nebo komercionalizovat jakékoliv Informace, produkty či služby získané z jakékoliv části Stránek. Informace poskytnuté třetími stranami mohou podléhat autorskému právu patřícímu třetí straně.  

9.4.    Práva duševního vlastnictví: Není-li výslovně stanoveno jinak v těchto Všeobecných podmínkách, žádný obsah na těchto Stránkách nesmí být vykládán jako propůjčení jakékoliv licence nebo práva na objekty, které podléhají autorskému právu nebo právu duševního vlastnictví, ať už implikací, zákonnou překážkou či jiným způsobem. Souhlasíte s tím, že obsah těchto Stránek je chráněn autorskými právy (copyright), ochrannými známkami a obchodními značkami, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony.

9.5.    Důvěrné informace

 (a)    Tyto Stránky a některé články na Stránkách mohou odkazovat na jiné internetové zdroje a obchody. Tyto odkazy jsou uváděny jako citace a jako pomůcka k nalezení dalších internetových zdrojů, které mohou být pro Vás užitečné. Není tím ovšem vyjádřeno či naznačováno, že AffiBank tyto odkazované zdroje sponzoruje, spolupracuje s nimi nebo je jinak propojena či právně autorizována k používání jakékoliv ochranné známky, registrované obchodní značky, loga nebo předmětu jiné právní ochrany či chráněného symbolu, který je na odkazovaných zdrojích zobrazen.
 (b)    AffiBank nenese odpovědnost za vzniklé ztráty, újmy, nároky či poškození vzniklé v souvislosti s Vaším užíváním těchto Stránek nebo stránek, na něž je v rámci našich Stránek odkazováno, ať už vinou chyb či nedopatření v obsahu našich Stránek nebo Odkazovaných stránek, přerušením fungování Stránek nebo jiným užíváním našich Stránek. Jinými slovy užívání těchto Stránek je na Vaši vlastní zodpovědnost.  
 (c)    Volná díla: textové a jiné materiály, jako například citované zákony, které nejsou chráněný autorským právem, jsou volná díla, která byla umístěna na našich Stránkách pouze pro Vaši informaci. Prosíme, abyste nevyužívali uvedená volná díla komerčně. AffiBank si na tato volná díla nedělá nárok na autorské právo.  

10.    OSTATNÍ USTANOVENÍ

10.1.    Vězte prosím, že Váš přístup, výklad a využití našich informací a služeb nezakládá žádné nároky, pobídku či vznik právně vymahatelného vztahu.

10.2.    Pokud tyto Všeobecné podmínky kolidují s jiným dokumentem, budou v rámci užívání těchto Stránek platné tyto Všeobecné podmínky.

10.3.    Tyto Všeobecné podmínky ve znění pozdějších verzí jsou závaznou smlouvou mezi Společností a Uživatelem.

10.4.    Záruka spokojenosti: AffiBank činí veškerá opatření a vyvíjí svědomité úsilí k tomu, aby zajistila, že naše služby nejen že splní Vaše očekávání, ale také z naší strany poskytnou hladké a bezproblémové vyřízení objednávek. Proto Vám poskytujeme záruku spokojenosti prostřednictvím našich služeb a podpory. Záleží nám na tom, abychom Vám poskytli nejlepší možné služby, a proto se snažíme, aby AffiBank byla nejlepším poskytovatelem služeb ve své kategorii. Pokud nejste s našimi službami spokojení, kontaktujte nás ihned, prosím, na info@ affibank.eu a my se vynasnažíme situaci napravit.

10.5.    Jelikož vynakládáme čas a úsilí k tomu, abychom Vám zajistili Vaši spokojenost, naše záruka spokojenosti se pouze týká spokojenosti v oblastech jako je jednoduchost a rychlost vyřízení objednávek od AffiBank a nevztahuje se na činnost dodavatelů Materiálů nebo výrobců, které mohou ovlivňovat Vaši situaci a celkovou spokojenost.

10.6.    Zřeknutí se záruky:
Výslovně souhlasíte a chápete, že:
 (a)    Vaše užívání našich Stránek je zcela Vaší volbou a na Vaši odpovědnost. Služby, které Vám na Stránkách nabízíme, jsou poskytovány na základě námi stanovených podmínek a našich možností. AffiBank, naši partneři, jednatelé, zaměstnanci, agenti a držitelé licencí se výslovně zříkají záruk jakéhokoliv druhu, ať už implikované či explicitně stanovené, jako například implikovaná záruka obchodovatelnosti zboží, vhodnosti k určenému účelu a neporušení práv.

 (b)    AffiBank, její partneři, jednatelé, zaměstnanci, agenti a držitelé licencí neposkytují žádnou záruku, že:

i.    služby našich Stránek Vám poskytnou to, co potřebujete,

ii.    služby našich Stránek budou nepřerušované, včasné, bezpečné a bezchybné, a že výsledky, kterých můžete dosáhnout používáním těchto služeb, budou přesné nebo spolehlivé,

iii.    kvalita jakéhokoliv produktu, služby, informace nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím našich služeb nebo prostřednictvím zadavatelů reklamy nebo partnerů, splní Vaše očekávání.


 (c)    Dále vězte, že jakýkoliv materiál, který si stáhnete nebo jiným způsobem získáte používáním našich Stránek, získáváte na vlastní nebezpečí a ze své vlastní vůle, a že pouze Vy nesete odpovědnost za případnou ztrátu Vašich dat nebo jakoukoliv škodu, kterou může získání tohoto Materiálu způsobit Vašemu počítačovému systému
 (d)    Žádná informace nebo rada od AffiBank nebo poskytnutá v rámci našich služeb, ať už poskytnutá ústně nebo písemně, nezakládá žádnou záruku, která není výslovně uvedena ve Všeobecných podmínkách.
    
10.7.    Neexistence partnerství: souhlasíte, že mezi Vámi a AffiBank na základě přijetí těchto Podmínek nebo na základě Vašeho užívání Stránek AffiBank nevzniká žádná forma společného podniku, partnerství, zaměstnaneckého či zprostředkovatelského poměru. Dodržení těchto Podmínek s AffiBank podléhá existujícím zákonům a právním normám a žádný obsah této dohody nenarušuje právo AffiBank vyhovět státnímu, soudnímu a zákonnému vymáhání práv nebo povinností, které se vztahují k Vašemu užívání našich Stránek nebo informace poskytnuté či získané AffiBank v souvislosti s Vaším užíváním. Pokud jakákoliv část těchto Podmínek bude zrušena nebo nebude vymahatelná podle platných zákonných předpisů, jako například výše uvedené zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti, pak bude neplatná nebo nepoužitelná podmínka nahrazena jinou platnou, vymahatelnou podmínkou, která nejblíže vystihuje záměr podmínky původní a ostatní část dohody bude nadále platná.  
 
10.8.    Všeobecná odpovědnost: V rámci těchto stanovených Všeobecných podmínek AffiBank poskytuje uživatelům pouze virtuální prostor umožňující komunikovat přes internet, zadávat objednávky na užitečný a cenný on-line Materiál z pohodlí domova a provádět za tyto služby on-line platbu a nenese odpovědnost za existenci, kvalitu, množství, stav, neporušenost nebo zákonnost zboží, které je nabízeno, prodáváno nebo kupováno uživatelem, nezaručuje možnost získávání uživatelů pro umístěný výrobek, ani správnost cest nasměrování. AffiBank neposkytuje žádnou záruku za skryté nedostatky nebo vlastnická práva v souvislosti s transakcemi mezi uživateli.

10.9.    Platební brány: Platební brány by měla fungovat bezchybně a nepřetržitě a proto AffiBank nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody, peněžní či jiné, které uživateli vzniknou při:
a)    opoždění platby, selhání systému, přerušení systému nebo zneužití jakýchkoliv údajů nebo informací týkajících se užívání Stránek nebo Platební brány,
b)    jakémkoliv přerušení nebo chybě vzniklé ve fungování Stránek nebo Platební brány. Výslovně souhlasíte s tím, že AffiBank nenese odpovědnost za jakoukoliv přímou, nepřímou, vedlejší, hmotnou, nehmotnou, následnou nebo jinou škodu jako například škodu ze ztráty zisku, dobrého jména, přerušení provozu, ztráty dat nebo jiných nehmotných škod (i přesto, že AffiBank byla informována o možnosti vzniku těchto škod),
c)    AffiBank nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, hmotné či nehmotné, následné nebo jiné škody způsobené jejím smluvním partnerům tím, že uživatelé nejednali v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami v případech, kdy se jimi řídit měli.
d)    AffiBank neručí za jakékoliv možné či vzniklé škody (včetně opodstatněných právních poplatků), které převyšují částku úhrnných zaplacených příjmů plynoucích z prodeje nebo zprostředkování produktů či služeb prodávaných v rámci těchto Podmínek.  

10.10.    Chyby systému: AffiBank nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou uživateli způsobí chyba systému, Platební brány, serveru nebo internetu. AffiBank nenese odpovědnost za žádné viry, které mohou napadnout zařízení uživatele v případě neoprávněného přístupu, použití nebo prohlížení Stránek nebo v případě přenosu dat, souborů, obrázků, textu nebo nahrávek na naše Stránky. AffiBank se bude snažit, aby poskytla nepřetržitý přístup na své Stránky. Přesto Vás však upozorňujeme, že může dojít k případům, kdy je systém nepřístupný kvůli technickým potížím nebo selhání internetu či z důvodu jiné okolnosti, na kterou nemá AffiBank vliv. V těchto případech se AffiBank bude snažit obnovit činnost svých Stránek co nejrychleji a bez vzniku potíží, přesto však v případě vzniklých potíží za ně nenese odpovědnost.   
AffiBank nenese v žádném případě odpovědnost, pokud:   

 (a)    dojde k jakýmkoliv chybám nebo opoždění v přístupu uživatele na Stránky nebo pokud v okamžiku, kdy zadáváte své údaje k zadání objednávky, dojde k opoždění nebo selhání potvrzení objednávky nebo dojde k jiné okolnosti, která je spojena s potížemi na internetu, rovněž jako v případě nepředvídatelných událostí nebo zásahů vyšší moci či v jiných krizových případech, které nemůže AffiBank ovlivnit,
 (b)    dojde k selhání nebo potížím, které mohou vzniknout při komunikaci; dále nenese AffiBank odpovědnost za poruchy nebo neúplnost dat při jejich přenosu, a proto neposkytuje AffiBank záruku, že služby Stránek budou fungovat nepřetržitě,
 (c)    dojde k chybám nebo poškození Stránek z důvodu úmyslného nesprávného chování zaregistrovaného uživatele,
 (d)    dojde k potížím netechnického charakteru nebo potížím s e-mailovou adresou, poskytnutou registrovaným uživatelem k zaslání potvrzení přijetí objednávky.

10.11.    Všeobecná odpovědnost: Informace, software, produkty a služby, zahrnuté nebo poskytované na stránkách AffiBank, mohou obsahovat nepřesnosti či typografické chyby. Informace na Stránkách mohou být pravidelně obměňovány. AffiBank a/nebo její dodavatelé mohou kdykoliv opravovat a vylepšovat Materiály na Stránkách AffiBank. AffiBank a/nebo její dodavatelé nezaručují vhodnost, spolehlivost, přístupnost, aktuálnost nebo přesnost informací, produktů či služeb, nabízených na Stránkách. AffiBank a/nebo její dodavatelé nenesou odpovědnost za žádných okolností za jakoukoliv přímou, nepřímou, trestnou, hmotnou, nehmotnou, následnou nebo jinou škodu jako například škodu způsobenou ztrátou dat, nemožností používání nebo ztrátou zisků, která je způsobená nebo jinak souvisí s používáním stránek AffiBank nebo chodem jejích Stránek, se zpožděním nebo přerušením fungování Stránek nebo jejích Služeb, s nesplněním jejích Služeb, neposkytnutím informace, softwaru, produktů, služeb nebo jiných grafických materiálů poskytovaných Stránkami, nebo za škody, které jiným způsobem vznikly v souvislosti s používáním Stránek, ať už na základě smlouvy, deliktu, nedbalosti, přímou odpovědností nebo jinak. Pokud nejste spokojeni s jakoukoliv částí Stránek AffiBank nebo s jakoukoliv částí těchto Všeobecných podmínek, Vaše jediná možnost nápravy je dále Stránky AffiBank nepoužívat.

10.12.    Omezení odpovědnosti: AffiBank není v žádném případě odpovědná za jakoukoliv přímou, nepřímou, hmotnou, nehmotnou, následnou nebo jinou škodu, jako například škodu způsobenou ušlými zisky, ztrátou dobrého jména, nemožností používání, ztrátou dat nebo jiné nehmotné škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a její Platební brány, jejích Služeb, s uvedením nesprávných nebo neúplných osobních údajů v profilu registrovaných uživatelů nebo v souvislosti s těmito Podmínkami (včetně případů nedbalosti a jiných). AffiBank v každém případě ručí maximálně do výše částky, kterou od Vás obdržela. AffiBank, její partneři, jednatelé, poskytovatelé technických služeb, neručí za správnost, spolehlivost, úplnost a/nebo aktuálnost jakéhokoliv obsahu, informace, softwaru, textu, grafických materiálů, odkazů nebo zpráv, poskytovaných nebo uvedených na Stránkách nebo Platební bráně.  

10.13.    Odškodnění: Tím, že užíváte tyto Stránky, se zavazujete, že nebudete od AffiBank, jejích jednatelů, ředitelů, zaměstnanců a agentů žádnou cestou vyžadovat odškodnění za jakoukoliv vzniklou nepřímou, přímou, trestní, hmotnou, nehmotnou nebo následnou škodu (včetně soudních poplatků a jakýchkoliv nákladů spojených se soudním řízením nebo arbitráží nebo jiných právních procesů, včetně odvolacího, bez ohledu na to, zda bylo zahájenou soudní nebo arbitrážní řízení), ať už se jedná o škodu vzniklou v souvislosti s plněním smlouvy, nedbalostí nebo jinými delikty nebo vzniklou v souvislosti s těmito Podmínkami, včetně jakékoliv stížnosti na osobní újmu nebo poškození majetku, které vzniklo v souvislosti s touto smlouvou nebo s případem, kdy z naší strany dojde k narušení jakéhokoliv nadnárodního, státního nebo místního zákonného předpisu, pravidel nebo norem, ačkoliv AffiBank byla informována o možnosti takto vzniklých škod. Pokud bude shledána odpovědnost AffiBank, bude odškodnění omezeno částkou zaplacenou za produkty a/nebo služby.

10.14.    Dělitelnost podmínek: Tyto Všeobecné podmínky zahrnují také Politiku ochrany soukromí a rovněž veškerá oznámení týkající se podmínek, která se objeví na Stránkách. Tyto prameny konstituují úplnou dohodu, jíž se uživatelé zavazují řídit při užívání a navštěvování našich Stránek. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakékoliv části těchto Podmínek nemají vliv na platnost nebo právní vymahatelnost ostatních částí této dohody, která zůstává v plné platnosti. Tato dohoda o Všeobecných podmínkách může obsahovat jiné dohody nebo se zakládat na jiných dohodách, které tvoří nedílný celek a úplné znění dohody o Podmínkách mezi danými stranami.

10.15.    Změny Všeobecných podmínek: AffiBank si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecné podmínky. Aktualizované verze těchto Podmínek se objeví na Stránkách a jejich platnost je okamžitá. Je na Vaší odpovědnosti, abyste se pravidelně s obsahem Všeobecných podmínek seznamovali. Tím, že nadále po provedení změn ve Všeobecných podmínkách používáte naše Stránky, vyjadřujete souhlas s provedenými změnami.

10.16.    Oznámení: AffiBank Vám může oznamovat skutečnosti, jako například změny Všeobecných podmínek, tím, že příslušný text změní nebo umístí oznámení na svých Stránkách, přípustná jsou též oznámení podaná jinými vhodnými doposud nevyvinutými cestami. Vyzýváme uživatele, aby se se změnami seznamovali při následující návštěvě stránek. V souladu s pravidly nemáme povinnost zasílat zvláštní uvědomění o provedených změnách. Vytištěná verze této dohody a jakéhokoliv oznámení podaného elektronickou cestou bude přípustným důkazem v případě soudního nebo správního řízení, které se týká této dohody a má váhu jako jiné originální tištěné komerční dokumenty a záznamy. Na výslovné přání obou stran je tato dohoda a s ní spojené dokumenty sestavena v anglickém a českém jazyce.

10.17.    AffiBank si vyhrazuje právo vyšetřovat stížnosti nebo oznámená narušení těchto Všeobecných podmínek a právo podnikat jakékoliv kroky, které uzná za vhodné, jako například oznámení jakéhokoliv podezření z nezákonné aktivity právním orgánům, správcům nebo jiným třetím stranám a v takovém případě také právo odhalit těmto úřadům nebo osobám jakékoliv informace, které jsou nezbytné nebo vhodné, včetně profilu uživatele, e-mailové adresy, historie používáním Stránek, materiály poskytnuté uživatelem, IP adresa a údaje o provedených koupích a prodejích. V případě jakéhokoliv protiprávního jednání může být podána žaloba o způsobení škody a/nebo zahájeno trestní řízení.

10.18.    Pokračování závazků: Žádná část těchto podmínek není zamýšlena k tomu, aby nahradila nebo překročila závazky a povinnosti plynoucí z těchto Podmínek a jiných s nimi spojených dokumentů, které mají výhradní trvání po ukončení využívání našich Služeb. Přijetím těchto podmínek se investiční partner zavazuje, že bude své závazky následně dodržovat v souladu s těmito Podmínkami a veškerými odvozenými dohodami a příslušnými zákony. K těmto závazkům mimo jiné patří závazek Prodejce dbát o ochranu důvěrné informace, zákaz konkurence a zákaz usilování o stávající zákazníky či zaměstnance..

10.19.    Řešení sporů: Jakékoliv spory, rozepře nebo stížnosti (Spory), vzniklé v souvislosti s touto dohodou o Podmínkách, jejím ukončením nebo plaností, budou předně řešeny přátelskou cestou mezi Stranami. Pokud se touto cestou nepodaří Spor vyřešit do 7 dnů ode dne, kdy bylo písemně oznámeno o jeho vzniku, bude řešen s konečnou platností rozhodcem v arbitrážním řízení. Rozhodce bude jmenován Společností a jeho rozhodnutí je závazné pro obě strany. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že se neobrátíte k řešení sporů soudní cestou, dokud nevyčerpáte všechny tyto prostředky řešení sporů.

 

PŘIJETÍ PODMÍNEK

TÍM, ŽE UŽÍVÁTE SLUŽBY AFFIBANK NEBO VSTUPUJETE NA JEJÍ WEBOVÉ STRÁNKY (www.affibank.eu), POTVRZUJETE, ŽE JSTE SEZNÁMENI S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI A ZAVAZUJETE SE, ŽE SE JIMI BUDETE ŘÍDIT.


Poslední aktualizace: 10.09.2014