VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE VYUŽÍVAŤ TÚTO STRÁNKU, STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY

1.    ÚVOD A AKCEPTÁCIA

1.1.    Vitajte na stránke www.affibank.eu ("Web stránka" alebo “AffiBank”), ktorá je službou, ktorú sprístupňuje spoločnosť Mercier, s.r.o.. Pokračovaním využívania www.affibank.eu, súhlasíte dodržiavať a ste zaviazaní týmito ‘VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI’ (“Podmienky”), spolu so ZÁSADAMI OCHRANY SÚKROMIA, ktoré upravujú vzťahy Web stránky k Vám v súvislosti použitia tejto stránky a všetkých ostatných miestnych zákonov.

1.2.    Táto stránka poskytuje užívateľom prístup k online obsahu a naviazaných služieb a slúži ako platobný procesor pre predaj elektronických kníh (e-book) a online obsahu.

1.3.    Definície

 (a)    “Portál” znamená a odkazuje sa na online platformu, tvorenú webovou stránkou www.affibank.eu.
 (b)    "Predajca" znamená spoločnosť Mercier, s.r.o, so sídlom Karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava, Slovensko, IČO 35730072, Zapísaná v OR OS Bratislava I,  odd sro, vložka č. 15760/B, ktorá je vlastníkom portálu www.affibank.eu.
 (c)    “Obsah” alebo "Tovar" znamená digitálny obsah ako sú elektronické knihy, novinky a články, fotografie, obrázky, ilustrácie, audio klipy a softvér.
 (d)    "Autor" znamená entitu, ktorá uzavrela kontrakt s Predajcom na propagáciu svojho tovaru.
 (e)    "Affiliate" znamená entitu, ktorá uzavrela kontrakt s Predajcom na propagáciu tovaru Autora.
 (f)    "Spotrebiteľ" znamená fyzickú osobu, ktorá nakupuje tovar alebo služby pre vlastnú koncovú spotrebu.
 (g)   “Affiliate Tier 2” znamená entitu typu Affiliate, ktorá podporuje predaj iného Affiliate prvej úrovne, alebo uzavrie kontrakt s Predajcom na základe odporučenia iného Affiliate, pričom títo Affiliate sa spoločne podieľajú na predaji tovaru.
 (h)    “Služba” znamená poskytnutie opakovaného plnenia predplateného digitálneho obsahu.
 (i)    “Úroveň služby” znamená kvalitatívnu triedu Služby.
 (j)    “Kredit” znamená predplatený nárok na poskytnutie Služby.
 (k)    “Doba použiteľnosti Kreditu” znamená dobu, počas ktorej je poskytovaná Služba pre daný typ Kreditu.


 

1.4.    Vlastníctvo: Táto stránka je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou Mercier, s.r.o. Všetky práva, meno a podiel k materiálom, poskytovaným touto stránkou, ako sú, vrátane ale nie obmedzené na informácie, dokumenty, logá, grafika, zvuky a obrázky  ("Materiály") sú vlastnené buď spoločnosťou Mercier, s.r.o. alebo patričnou treťou stranou autorov, vývojárov alebo dodávateľov  ("Tretia strana"). Bez výslovného súhlasu ‘AffiBank’ nesmie byť žiadny Materiál kopírovaný, reprodukovaný, zverejnený, stiahnutý, nahraný, poslaný, zobrazený, vysielaný alebo distribuovaný žiadnym spôsobom a nič na tejto stránke nesmie byť vykladané ako pridelenie akejkoľvek licencie pod žiadnym z intelektuálnych práv ‘AffiBank’ alebo zúčastnenej tretej strany, či už prekážkou uplatnenia žalobného nároku, narážkou alebo inak. Všetky práva, ktoré tu nie sú  výslovne udelené, sú vyhradené pre ‘AffiBank’.

1.5.    V týchto Všeobecných obchodných podmienkach, označenie "Vy" a "Váš" sa vzťahuje na každého zákazníka alebo návštevníka Web stránky; "my", nás" a "náš" sa vzťahuje na ‘AffiBank’;  "Služby" sa vzťahujú na všetky služby poskytované nami. Odkaz tiež zahŕňa naše prípadné pobočky, zamestnancov, agentov a partnerov, nástupcov a  nadobúdateľov.

1.6.    Vzťahy sú upravené legislatívou Slovenskej Republiky, príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 108/2000 na ochranu spotrebiteľa pri vzdialenom predaji v znení neskorších predpisov, a Zákon č. 428/2002 na ochranu osobných údajov v znení neskorších predpisov.

1.7.    Je to na Vás, aby ste z času na čas nahliadli do týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ak kedykoľvek uznáte tieto podmienky ako neprijateľné, alebo ak s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami nesúhlasíte, prosíme, nepoužívajte túto stránku ani Služby.

1.8.    Tieto Podmienky je nutné prečítať si v kombinácii s ďalšími platnými pojmami a podmienkami, ktoré  upravujú použitie stránky, vrátane našich  Zásad ochrany súkomia.

    
2.    VÁŠ VZŤAH S NAMI

2.1.    Ako smiete používať túto stránku  (Obmedzená licencia na používanie): ‘AffiBank’ Vám prideľuje obmedzenú, osobnú, neexkluzívnu, neprenosnú odvolateľnú licenciu na používanie našich dokumentov pre Vaše vlastné osobné použitie. Okrem vyslovene uvedeného, uznávate a súhlasíte, že nemáte právo meniť, editovať, kopírovať, reprodukovať, tvoriť odvodené dielo, reverzný inžiniering, pozmeňovať, rozširovať alebo akýmkoľvek spôsobom ťažiť ktorúkoľvek podobu Formulárov, okrem vyplnenia Formulárov pre Vaše autorizované použitie. ’AffiBank’ smie ukončiť túto licenciu kedykoľvek z akýchkoľvek dôvodov.

2.2.    Toto právo na používanie informácií je iba licencia, nie prenos mena, a vzťahujú sa naň tieto obmedzenia:
 (a)    Informácia nesmie byť využitá na žiadne komerčné použitie alebo verejné zobrazenie, produkciu, predaj alebo prenájom;
 (b)    Žiadne ochranné známky, autorské právo  (Copyright) alebo prvky vlastníckych práv nesmú byť odstránené;
 (c)    Informácia nesmie byť prenesená na inú osobu;
 (d)    Žiadnym spôsobom nesmiete zasahovať do Softvéru;
 (e)    Každý, kto si stiahne, uloží alebo inak použije Informácie, musí zabrániť nedovolenému kopírovaniu Informácie;
 (f)    Smiete použiť Informácie iba na zákonné účely v súlade s týmito Podmienkami.

2.3.    Obmedzené použitie: Obsah tejto Web stránky je určený pre osobné použitie dodávok produktov a nie pre komerčné použitie. Nesmiete dekompilovať, prevádzať spätný inžiniering, disasemblovať, prenajať, poskytnúť na lízing, úverovať, predať, sublicencovať alebo vytvárať odvodeniny diela z Web stránky alebo Obsahu. Takisto nesmiete použiť monitorovanie siete alebo prieskumný softvér za účelom zistenia internej štruktúry Portálu, alebo extrahovanie informácie užívania alebo o iných užívateľoch. Nesmiete použiť žiadny robot, spider, alebo iné automatizované zariadenie, prípadne ručný proces na monitorovanie alebo kopírovanie našej Web stránky alebo Obsahu  bez predchádzajúceho písomného súhlasu AffiBank. Nesmiete kopírovať, zmeniť, reprodukovať, znovu publikovať, distribuovať, zobrazovať alebo vysielať pre komerčné, nekomerčné alebo verejné účely celú Web stránku alebo akúkoľvek jej časť, okrem horeuvedeného rozsahu povolenia. Nesmiete používať alebo inak exportovať alebo re exportovať Web stránku alebo akúkoľvek jej časť, Obsah alebo akýkoľvek software dostupný na alebo cez Web stránku v rozpore s exportnými zákonmi a obmedzeniami Európskej únie. Akékoľvek neautorizované použitie Web stránky alebo jej Obsahu je zakázané.

2.4.    Vekové obmedzenie: Osoby, ktoré nedosiahli vek 18 rokov, nie sú autorizované používať túto Web stránku.

2.5.    Nezákonné alebo zakázané používanie: Podmienkou používania Web stránky ‘AffiBank’ je Vaša záruka za to, že nebudete používať Web stránku ‘AffiBank’ na žiadne účely, ktoré sú nezákonné alebo zakázané týmito vzťahmi, obmedzeniami a zásadami. Nesmiete používať Web stránku žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť, alebo znehodnotiť stránku ‘AffiBank’ alebo zasahovať do používania alebo užívania si Web stránky akýchkoľvek iných strán. Je zakázané získať alebo sa pokúsiť o získanie Materiálov alebo informácií akýmikoľvek inými prostriedkami, než ktoré sú pre tieto účely výhradne ponúknuté na Web stránkách.  .

2.6.    Registrácia: Určité časti tejto Web stránky vyžadujú, aby ste sa zaregistrovali. Ak je vyžiadaná registrácia, súhlasíte s tým, že do registračného formulára ‘AffiBank’ poskytnete správne a úplné údaje. Udržiavať tieto údaje aktuálne je na Vašej zodpovednosti. Každá registrácia je iba pre jednu osobu, ak to nie je na registračnej stránke zvlášť stanovené inak. Odoslanie registračného formulára Vám ešte nezaručuje, že obdržíte potvrdenie prístupu ku chráneným častiam Web stránky. Predajca Vám podľa zváženia prístup schváli, alebo v prípade odôvodneného rizika zamietne. Berte prosím na vedomie, že na to, aby Web stránka pomohla užívateľom, je vybavená prihlasovacím nástrojom priamo na stránke. Môže využiť aj platformy tretích strán ako sú facebook, Google, a iné. V takom prípade musíte uznať aj zásady tretích strán a požiadavky, ktoré sú mimo kontroly tejto Web stránky. Prosím berte na vedomie, že ‘AffiBank’ nedovoľuje:

 (a)    Žiadnej inej osobe používať registrovanú sekciu stránky pod Vašim menom; ani
 (b)    Prístup k takej sekcii cez jedno meno, ktoré by bolo dostupné viacerým užívateľom na sieti.
 (c)    Vy ste zodpovední za zabránenie takéhoto neautorizovaného prístupu. Ak máte podozrenie o neautorizovanom prístupe, musíte ihneď upovedomiť ‘AffiBank’ zaslaním e-mailu na info@ affibank.eu. Ak používate stránku ako autorizovaný užívateľ, ste zodpovední za udržanie Vášho prihlasovacieho mena a hesla v tajnosti. Ak uvediete akúkoľvek informáciu, ktorá nie je pravdivá, nepresná, neaktuálna, alebo neúplná, alebo ak má ‘AffiBank’ dôvodný základ pre podozrenie, že taká informácia je nepravdivá, nepresná, neaktuálna, alebo neúplná alebo nie v súlade s týmito podmienkami, ‘AffiBank’ má právo natrvalo pozastaviť alebo zrušiť alebo blokovať prístup k Vášmu členstvu s Web stránkou a zamietne Vám prístup k Web stránke.


3.    AKO MÔŽETE S NAMI KOMUNIKOVAŤ:

3.1.    Web stránka ‘AffiBank’ môže obsahovať  (teraz alebo neskôr) službu vývesky, priestor pre chat, novinky, diskusné fóra, komunity, osobné stránky, kalendáre, a/alebo iné zariadenia pre oznamy a komunikáciu, navrhnuté na to, aby Vám umožnili komunikáciu verejne alebo skupinovo  (spoločný názov, "Komunikačné služby"). Súhlasíte využiť Komunikačné služby iba na účely posielania a prijímania správ, ktoré sú správne a vzťahujú sa k príslušnej Komunikačné službe. Ako príklad, avšak bez obmedzenia, súhlasíte, že keď budete využívať Komunikačné služby, nebudete:
 (a)    Hanobiť, ohovárať, obťažovať, stopovať, ohrozovať alebo inak porušovať oprávnené záujmy iných  (ako napríklad právo na súkromie a publicitu).
 (b)    Publikovať, posielať, uploadovať, distribuovať alebo šíriť akýkoľvek nevhodný, znevažujúci, hanlivý, urážlivý, obscénny, neslušný alebo nezákonný námet, meno, materiál alebo obsah.
 (c)    Nahrávať /upload/ súbory, ktoré obsahujú software alebo iný materiál, chránený zákonmi na ochranu duševného vlastníctva  (alebo právami ochrany pred zverejnením) ak nevlastníte alebo nemáte zverené tieto práva alebo nevlastníte potrebné súhlasy.
 (d)    Nahrávať súbory, ktoré obsahujú vírusy, vadné súbory, alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré môžu poškodiť prevádzku počítačov iných alebo produkty, ktorých vlastnosti nie sú v súlade s ich popisom, alebo ktoré nemajú úžitkovú hodnotu.
 (e)    Propagovať alebo ponúkať na predaj alebo kúpu akékoľvek tovary alebo služby na akýkoľvek obchodný účel, pokiaľ to Komunikačná služba exaktne nepovoľuje.
 (f)    Riadiť alebo rozposielať prieskumy, súťaže, pyramídové schémy alebo hromadné listy.
 (g)    Sťahovať akýkoľvek iný súbor poslaný iným užívateľom Komunikačnej služby, o ktorom dôvodne viete, že takýto spôsob stiahnutia nemôže byť legálny.
 (h)    Falzifikovať alebo mazať akékoľvek autorské atribúty, právne alebo iné náležité nápisy alebo znaky vlastníctva alebo označenia pôvodu alebo zdroja software alebo iný materiál, ktorý je súčasťou súboru, ktorý je nahratý na Portál.
 (i)    Obmedziť alebo zabrániť iným užívateľom používať a využívať Komunikačné služby.
 (j)    Porušovať pravidlá správania sa alebo iné príslušné smernice pre akúkoľvek Komunikačnú službu.
 (k)    Dolovať alebo inak zbierať informácie o iných, vrátane e-mailových adries, bez ich súhlasu.
 (l)    Porušovať akékoľvek zákony alebo normy.
 (m)    ‘AffiBank’ nemá povinnosť monitorovať Komunikačné služby. Avšak ‘AffiBank’ si vyhradzuje právo na recenziu materiálov poslaných na Komunikačnú službu a odstránenie  akýkoľvek materiál podľa vlastného uváženia.
 (n)    ‘AffiBank’ si vyhradzuje právo zrušiť Váš prístup k hociktorej alebo všetkým Komunikačným službám hocikedy bez upozornenia a bez udania dôvodu.
 (o)    ‘AffiBank’ si vyhradzuje právo hocikedy odhaliť akúkoľvek informáciu potrebnú na dodržanie príslušných zákonov, nariadení, právnych procesov alebo nariadení vlády, alebo zmeniť, odmietnuť poslanie alebo odstrániť akýkoľvek údaj alebo materiál, celý alebo čiastočne, podľa vlastného zváženia ‘AffiBank’.
 (p)    Vždy buďte opatrní, keď poskytujete akúkoľvek osobnú informáciu o sebe alebo o Vašich deťoch v ktorejkoľvek komunikačnej službe. ‘AffiBank’ nekontroluje ani neschvaľuje obsah, správy alebo údaje nájdené v akejkoľvek Komunikačnej službe, teda sa ‘AffiBank’ osobitne zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Komunikačnou službou a akýchkoľvek žalôb, vyplývajúcich z Vašej účasti v ktorejkoľvek Komunikačnej službe.
 (q)    Materiály uložené na Komunikačnú službu môžu mať obmedzenia pre použitie, reprodukciu a/alebo šírenie. pokiaľ si sťahujete materiály, ste zodpovední za dodržanie takých obmedzení Vy.


3.2.    EMAIL OD NÁS

‘AffiBank’ posiela automatizovanou službou správy, prináležiace podpore predaja, aktualizácií Služby alebo potvrdenia ohľadne transakcií online objednávok, nového obsahu, nových položiek. Aj keď sa nemôžete odhlásiť zo všetkých služobných správ, môžete si zvoliť nedostávať budúce pozvánky odhlásením podľa nasledujúcich inštrukcií. Môžete sa odhlásiť zo zoznamu emailov kedykoľvek tým, že si vo svojom profile príslušne vyznačíte príjem marketingovej komunikácie. Môžete tiež dostať marketingovú komunikáciu od nás v súvislosti s online objednávkou. Kedykoľvek  sa môžete sa odhlásiť zo zoznamu e-mailov zaslaním oznámenia.


 

3.3    Komunikačný jazyk

Komunikácia mezi nami a Vami bude v slovenskom jazyku.

4.    ZDIEĽANIE OBSAHU

4.1.    Licencia k obsahu: Nahratím obsahu alebo odoslaním akýchkoľvek materiálov, návodov na použitie na Web stránku, poskytujete pre ‘AffiBank’ povolenie  (alebo ručíte za to, že vlastník také právo výhradne povolil), permanentné, neodvolateľné, neexkluzívne právo a licenciu oslobodenú od poplatkov na predaj, dodávky, použitie, reprodukciu, prispôsobenie, uverejnenie, preklad, distribúciu takých materiálov v rámci internej služby AffiBank. AffiBank smie upraviť, prispôsobiť, vytvoriť odvodené dielo, alebo začleniť také materiály do akejkoľvek podoby, média alebo technológie iba po obdržaní primeraného povolenia a vyrovnania.

4.2.    Nevhodný obsah. Ak budete pristupovať na Web stránku alebo Komunikačné služby AffiBank, súhlasíte s tým, že nebudete ukladať, sťahovať, zobrazovať, využívať, posielať alebo akokoľvek distribuovať akýkoľvek obsah, ktorý:  (a) je urážlivý, hanlivý, obscénny, pornografický alebo výhražný;  (b) zasadzuje sa alebo vyzýva k správaniu, ktoré by mohlo viesť k zločinnému hnutiu, dávalo podnet postaveniu sa občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak prekročiť akýkoľvek platný zákon, štátny, národný alebo zahraničný zákon alebo nariadenie; alebo  (c) propaguje alebo inak požaduje peniaze alebo vyžaduje tovar alebo peniaze. ‘AffiBank’ si rezervuje právo pozastaviť alebo odstrániť taký materiál zo svojich serverov. ‘AffiBank’ bude plne spolupracovať s výkonnou mocou alebo agentúrami pri vyšetrovaní porušenia týchto Podmienok alebo súvisiacich zákonov.

4.3.    Odkazy na Web stránku: Môžete vytvoriť odkaz iba na Hlavnú stránku tejto Web stránky, za predpokladov:
 (a)    Neodstránite ani nezastriete, pomocou rámcov alebo podobne, žiadnu časť hlavnej stránky,
 (b)    Oznámite ‘AffiBank’, že ste na ňu uviedli odkaz zaslaním e-mailu na info@ affibank.eu; a
 (c)    ak budete požiadaní z ‘AffiBank’, zrušíte odkazy na Web stránku,
 (d)    Ak si budete želať vytvoriť odkaz na vnútornú sekciu vnútri Web stránky, musíte poslať požiadavku na info@ affibank.eu a ‘AffiBank’ vás upovedomí, či takýto odkaz povolí a doplní prípadné podmienky povolenia.


5.    PRÁVA A ZÁVÄZKY STRÁN

5.1.    Práva a povinnosti Predajcu
Web stránka / Predajca sa zaväzuje a prehlasuje, že bude:

 (a)    Po obdržaní úspešnej platby dodá predmet objednávky Spotrebiteľovi v dohodnutom množstve, kvalite a načas;
 (b)    Zabezpečí, že predmet objednávky spĺňa príslušnú legislatívu Slovenskej Republiky, lokálne štatutárne požiadavky iných krajín ako Poľsko, Rusko apod.
 (c)    AffiBank má právo obdržať od spotrebiteľa platbu za objednávku tovaru v správnej výške a včas.
 (d)    AffiBank má právo zrušiť objednávku ak je vypredané kvôli nedostupnosti tovaru, zjavným vadám tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar Spotrebiteľovi v rámci časového limitu, v zmysle týchto podmienok alebo v cene, ktorá je nastavená v online sklade, ibaže by spotrebiteľ súhlasil s kompenzáciou. V prípade zrušenia objednávky bude Spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo mailom a v prípade platby budú prostriedky vrátené v priebehu 15 dní na určený účet, ak by sa nedohodli s predajcom inak.
 (e)    Ak obdrží notifikáciu o novom obsahu po nahratí autorom: ak nový obsah spĺňa podmienky podľa článku 4, povolí obsah na ďalšiu propagáciu a predaj. Po schválení bude vytvorený príslušný odkaz na priamy predaj.

5.2.    Práva a povinnosti kupujúceho

Predpokladáme, že keď raz spotrebiteľ zaplatil za tovar, ktorý si objednal, zabezpečí stiahnutie si zakúpeného obsahu v priebehu dvadsať  (20) minút. Spotrebiteľ má právo na zakúpený tovar, preto v prípade, že si v priebehu tohoto limitu nestiahne obsah, alebo ak by tak vzniklo z akejkoľvek situácie spôsobenej technickými príčinami, považujeme to za vadu kópie a pre vyriešenie situácie to spotrebiteľ musí ihneď oznámiť na info@ affibank.eu. V takom prípade spotrebiteľ dostane z technickej podpory AffiBank nový odkaz na stiahnutie obsahu formou e-mailu a NEBUDE žiadať vrátenie prostriedkov.

Navyše kupujúci / spotrebiteľ sa zaväzuje a prehlasuje, že:

 (a)    zaplatí Predajcovi stanovenú cenu včas;
 (b)    stiahne si zakúpený alebo objednaný tovar ihneď po potvrdení objednávky alebo prijatí platby;
 (c)    nebude žiadnym spôsobom poškodzovať dobrú povesť alebo znevažovať obchodné meno predajcu; a
 (d)    bude používať tovar iba pre osobné a nekomerčné použitie.

5.3.    Práva a povinnosti Autora

Autor sa zaväzuje a prehlasuje, že:

 (a)    zaregistruje sa ako autor vyplnením príslušného formulára na Web stránke;
 (b)    bude si aktualizovať vlastné údaje;
 (c)    bude nahrávať a udržiavať aktuálny tovar a aj príslušný sprievodný obsah, vrátane popisu tovaru.
 (d)    Nastaví cenu tovaru; cena tovaru v AffiBank a cena tovaru uvedená na propagačnej stránke Autora musí byť rovnaká
 (e)    Po stanovenej dobe obdrží report o predajoch
 (f)    Po stanovenej dobe obdrží províziu zo všetkých nákupov vo výške, ktorá bola definovaná jednotlivo pre každú položku
 (g)    nebude žiadnym spôsobom poškodzovať dobrú povesť alebo znevažovať obchodné meno predajcu
 (h)    bude v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi o dani z príjmu a registrácii na príslušnom daňovom úrade, ak dosiahol zákonom stanovený limit príjmu

5.4.    Práva a povinnosti Affiliate

Affiliate sa zaväzuje a prehlasuje, že:

 (a)    zaregistruje sa ako Affiliate vyplnením príslušného formulára na Web stránke;
 (b)    bude si aktualizovať vlastné údaje;
 (c)    vyberie si a bude propagovať tovar s cieľom získať odkaz na objednávky od spotrebiteľov
 (d)    Po stanovenej dobe obdrží report o predajoch
 (e)    Po stanovenej dobe obdrží províziu zo všetkých nákupov vo výške, ktorá bola definovaná jednotlivo pre každú položku
 (f)    nebude žiadnym spôsobom poškodzovať dobrú povesť alebo znevažovať obchodné meno predajcu
 (g)    bude v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi o dani z príjmu a registrácii na príslušnom daňovom úrade, ak dosiahol zákonom stanovený limit príjmu

6.    AKO UROBIŤ OBJEDNÁVKU A AKO JE SPRACOVANÁ

Všetky objednávky urobené online cez členský účet a platby môžu byť online:

6.1.    OBJEDNÁVKA CEZ ONLINE PLATBU:
 (a)    Ak ste si vybrali tovar z menu podľa vybranej kategórie, alebo cez referenčný odkaz zo stránky Affiliate, tovar bude vložený do objednávkového listu a pripravený na potvrdenie na stránke potvrdenia “Checkout”. Následne môžete potvrdiť svoju objednávku vyplnením svojej e-mail adresy a po kliknutí na tlačidlo "PLATBA" budete presmerovaní na vybraný platobný portál, kde budete vyzvaní k prevedeniu príslušných autorizačných krokov; v súčasnosti sú podporované:

•    platba embosovanou kartou MasterCard, VISA, cez VUB banku  (www.vub.sk, člen skupiny Intesa Sanpaolo, Taliansko), prevádzkuje FirstData Inc.  (www.firstdata.com),
•    platba cez portály PayPal  (www.paypal.com), WebMoney  (www.wmtransfer.com), QIWI  (www.qiwi.com) použitím príslušných platobných nástrojov,
•    NEPODPORUJEME metódy platby offline, ako sú bankový prevod, hotovosť, šeky alebo podobné metódy.

 (b)    Prosím dbajte na to, aby ste skontrolovali údaje  (ako sú čiastka, údaje na karte apod.), ktoré vkladáte a opravte prípadné chyby pred tým, než platbu potvrdíte na príslušnom platobnom portáli, pretože takéto chyby sa následne nedajú skorigovať.
 (c)    Po prijatí platby bude Vaša objednávka spracovaná a budete presmerovaní na download stránku, obsahujúcu odkaz na tovar – stiahnuteľný obsah. Odkaz je vytvorený dynamicky kvôli ochrane pred nežiadúcimi stiahnutiami a čas na stiahnutie  je obmedzený na 20 minút. Vy ste zodpovední za kliknutie na príslušný odkaz a stiahnutie obsahu podľa inštrukcií na download stránke.
 (d)    Ak platba nebude autorizovaná alebo bude zamietnutá z akéhokoľvek dôvodu, budete presmerovaní na predchádzajúcu stránku a nebudete môcť stiahnuť obsah.
 (e)    Ak raz vytvoríte objednávku, nemôžete ju zrušiť a súčasne považovať za ‘ukončený nákup’.

6.2.    CENY A PLATBY

 (a)    Ceny uvedené na Web stránke pri jednotlivých tovaroch sa môžu meniť. Predajca sa usiluje o najlepšie ceny pre spotrebiteľov, ale neručí za to, že uvedená cena bude najnižšia na trhu.
 (b)    Ceny podliehajú vnútornej cenovej politike a voľnej tvorbe a z času na čas sa môžu meniť. Akákoľvek chyba ceny alebo informácie o produkte smie byť opravená kedykoľvek podľa zváženia Autora alebo Predajcu.
 (c)    Nástroj pre online platby: Web stránka povoľuje online platby cez bezpečnú online platobnú gateway VUB banky  (Intesa Group) a Firstdata International, operátorov kariet VISA a MasterCard, ktorý umožňuje automatický zber a diaľkovú službu použitia súčasných bankových kreditných alebo debetných kariet a takú ďalšiu infraštruktúru priamo cez Banku alebo infraštruktúru finančných spoločností alebo ďalšie nástroje, ktoré môžu byť poverené pre zber, vrátenie a diaľkové spracovanie tak, aby došlo k platbe alebo jej podpore. Môžete byť požiadaní z ‘AffiBank’ na zvláštnu akceptáciu obchodných podmienok a iných pravidiel a politík uvedených platobných operátorov tak, ako bude požadované primerane pre Váš zvolený nástroj platby. Vo veci riadenia bezpečnosti, vrátenia prostriedkov a riešenie sporov, ktorý si nariaďuje jednotlivá platobná gateway, prosíme riaďte sa ich individuálnymi pravidlami.
 (d)    Platby pre všetky objednávky musia byť realizované prostredníctvom platobných nástrojov, povolených na Web stránke.
 (e)    Spotrebiteľ môže rozoznať svoju platbu na výpise bankového účtu pod kódom “AFFIBANK.EU”
 (f)    ak použijete príslušný kupón na zľavu, ktorý táto Web stránka podporuje a bol schválený v ‘AffiBank’, môžete dostať zľavu na Vašu objednávku.
 (g)    Berte na vedomie, že z času na čas sa môžu vyskytnúť prestoje v spracovaní bankových transakcií, ktoré môžu dosiahnuť až desať  (10) dní, než sa odpočíta platba z Vášho účtu alebo kreditnej karty.
 (h)    ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých náležitých daní ako sú DPH alebo iné dane podľa príslušných zákonov, ktorých čiastka bude zobrazená na účte alebo inom potvrdení platby
 (i)    Provízie pre Affiliate a Autorov budú zúčtované v dvoj  (2) týždňových alebo mesačných cykloch; úhrady cez bankový účet budú spracované v priebehu nasledujúcich troch  (3) pracovných dní.
 (j)    pre zamedzenie dvojitého zdanenia, smieme odpočítať príslušnú čiastku dane, ako je, ale nie obmedzené na zrážkovú daň, ak to vyžaduje príslušná zákonná požiadavka alebo nariadenie. Ak bude zrážková daň uplatnená, príjemca platby obdrží platbu zníženú o zrážkovú daň, zrazenú daň odvedie predajca včas priamo daňovému úradu. Potvrdenie o odvedenej dani  (daňový domicil) bude dostupné príjemcovi platby na vyžiadanie.
 (k)    náklady na bankový prevod znáša príjemca.
 (l)    AffiBank nezodpovedá za akékoľvek časové oneskorenie, ktoré vyplýva zo spracovania medzinárodného bankového transferu prostriedkov   

6.3.    KUPÓNY A PONUKY
Aktuálne ponuky sú zobrazované na Hlavnej stránke alebo iných častiach tejto Web stránky do konca ponuky. Predajca smie podľa vlastného zváženia, spracovať kupóny a voucher, ktoré môžu byť použité ako kredit. Nie je možné použiť jeden kupón na viac objednávok. Predajca si vyhradzuje právo kedykoľvek zastaviť prijímanie kupónov.
Niektoré z podobných ponúk môžu byť podobné ako:
a)    Zľavy
b)    Zľavový kupón / Kódy
c)    K zaplatenému tovaru jeden zdarma
d)    Odmena za odporučenie  (ODPORUČ – ZNÁMEHO ): Ak sa prihlásite k našej službe odporučenia známeho informovaním o našich službách, môžeme Vás vyzvať k poslaniu mena a e-mail adresy známeho. Automaticky pošleme e-mail pozvánku na návštevu Web stránky. Ak to bude relevantné, Vy aj Váš známy môžete dostať zľavu za Odporučenie.

6.4.    PROPAGÁCIA A ČLENSTVO
Web stránka ‘AffiBank’ je oprávnená robiť propagačné kampane pre podporu registrácie nových členov počas definovanej doby. ‘AffiBank’ si vyhradzuje právo meniť podmienky propagačných kampaní, predĺžiť, vhodne komunikovať, alebo vykonať vylúčenie ktoréhokoľvek účastníka kampane pri zistení akejkoľvek abnormality, zneužitia alebo neetického správania účastníkov kampane.

6.5.    PRENOSITEĽNOSŤ
 (a)    Kredit na predplatenie Služby sa poskytuje na dobu určitú. Po uplynutí doby, na ktorú bola Služba poskytnutá, zostávajúca nevyčerpaná časť Kreditu prepadá.
 (b)    Ak je nový Kredit zakúpený pred uplynutím doby použiteľnosti predošlého Kreditu, zostatok predošlého kreditu sa prenáša do nového kreditu. Pritom sa riadime nasledovnými zásadami:
 -    Prevodom zostatku kredit nesmie byť spotrebiteľ poškodený.
 -    Opakované dobíjanie kreditu je spravidla odmeňované dodatočným navýšením doby použiteľnosti nového kreditu, avšak toto je na zvážení Autora Služby ako sezónna akcia a Spotrebiteľovi nevzniká akýkoľvek nárok na takéto dodatočné plnenie Služby.
 -    Pri prenose kreditu rovnakej úrovne sa doba použiteľnosti predlžuje o dobu použiteľnosti nového kreditu.
 -    Pri prenose kreditu do odlišnej úrovne sa doba použiteľnosti nového kreditu predlžuje o alikvótnu časť pôvodného kreditu.

7.    STORNO, VRÁTENIE PROSTRIEDKOV, SŤAŽNOSTI

7.1.    Vrátenie prostriedkov
Naša politika vrátenia prostriedkov je predmetom definovaných procedúr a môže sa aktualizovať. V súčasnosti predstavuje doba pre vrátenie prostriedkov do 14 dní. Prosím prečítajte si ďalšie pravidlá pre lepšie pochopenie alebo nám zavolajte pre vysvetlenie. Čiastka na vrátenie je obmedzená maximálne do výšky hodnoty nákupu. Žiadateľ v reklamácii uvedie dôvod, poštovú adresu, e-mail adresu, číslo transakcie a podobné potrebné detaily. Čiastka bude vrátená prostredníctvom spoločnosti na zasielanie hotovosti, ako je Pošta, Western Union, priamo do rúk žiadateľa na jeho poštovú adresu.

7.2.    Záruka vrátenia peňazí
 (a)    Pri reklamácii Tovaru je lehota na vrátenie peňazí spotrebiteľovi 65 kalendárnych dní. Spotrebiteľ smie požadovať vrátenie peňazí formou písomnej požiadavky s uvedením dôvodu, mena, adresy, e-mailu, a čísla transakcie nákupu. Reklamácia bude vybavená do 14 dní a peniaze vrátené poštou alebo iným spôsobom, ktorý to umožní, vrátane služieb externej spoločnosti pre hotovosť alebo šek;
 (b)    Na odstúpenie od objednávky Kreditu nie je nárok. Pri reklamácii opakujúcich sa služieb a dobíjacích kreditov takýto nárok na vrátenie peňazí nie je možné uplatniť, pretože služby sú dodávané formou prvých 1 až n služieb zdarma (kde počet n sa môže pre jednotlivú službu líšiť), alebo inak "uži si a zaplať až vtedy, ak už je spokojnosť". V prípade, že sa Služba osvedčila a následne ju spotrebiteľ chce znova, môže si zakúpiť Kredit, z ktorého smie službu opakovne využívať. Reklamácia nákupu Kreditu z dôvodu nespokjojnosti preto nebude posudzovaná. Napriek tomu sa môže stať, že z akýchkoľvek príčin po zaplatení služby kredit nebol poskytnutý. V takom prípade bude reklamácia preverená a v prípade oprávneného nároku bude kredit poskytnutý dodatočne. Nákup Kreditu nie je viazaný žiadnou povinosťou a opakovaný nákup alebo zrieknutie sa Služby kedykoľvek je plne na zvážení Spotrebiteľa.

 (b)    Nevyužívaním Služby nevzniká nárok na vrátenie peňazí.

7.3.    Zrušenie
Berte prosím na vedomie, že ak raz odošlete online objednávku, nebudete môcť ju zastaviť, čím sa objednávka považuje za potvrdenú. Objednávka môže byť zrušená z AffiBank podľa vlastného rozhodnutia a spotrebiteľ bude vhodne informovaný, keď:
 (a)    Tovar bude nedostupný;
 (b)    Tovar bude neaktuálny alebo vadný alebo bude mať podradnú kvalitu. Všetky takéto objednávky budú stornované a prostriedky vrátené na účet spotrebiteľa.
 (c)    Budú detekované podvodné objednávky; Predajca smie zrušiť objednávku, ak zistí akúkoľvek aktivitu typu podvod, neetické konanie alebo zneužitie účtu, kupónu a iniciovať právne kroky podľa potreby.


 

7.4.    Sťažnosti a spory
V prípade akejkoľvek sťažnosti, ktorá sa vzťahuje na akýkoľvek tovar alebo nákup, je potrebné oznámiť na podporu e-mailom na info@ affibank.eu a to do 24 hodín odo dňa, kedy k rozporu došlo. Rozhodnutie predajcu o obchode, kampani, zľave apod bude férové a neodvolateľné. Predajca smie podľa vlastného zváženia vrátiť prostriedky, až do výšky ceny predmetného tovaru, nie viac.


8.    VZŤAH S TRETÍMI STRANAMI

8.1.    Názory a pripomienky: Vyzývame našich zákazníkov a užívateľov na poskytnutie svojich úprimných názorov a pripomienok ku kvalite a skúsenosti, ktorú mali v súvislosti s ktorýmkoľvek obsahom z ‘AffiBank’. Tieto názory sú nezávislým a osobným pohľadom osoby, ktoré ich poskytnú a ‘AffiBank’ nerobí žiadnu kontrolu alebo ovplyvnenie a nie je zodpovedný za akýkoľvek škodlivý účinok vrátane právneho alebo trestnej náhrady škôd, vzniknutých z takýchto poznámok alebo recenzií. Avšak ‘AffiBank’ bude monitorovať, moderovať  také užívateľské vstupy.

8.2.    Odkazy na tretie strany / služby tretích strán: ‘AffiBank’ môže obsahovať odkazy na iné web stránky  ("Linked Site") teraz alebo v budúcnosti. Či a kedy sa to stane,  zdôrazňujeme, že ‘linked sites’ nie sú pod našou kontrolou a ‘AffiBank’ nezodpovedá za obsah ktorejkoľvek "Linked Site", vrátane avšak bez obmedzenia na akýkoľvek odkaz vyskytujúci sa na "Linked Site", alebo akékoľvek zmeny alebo aktualizácie na Linked Site. ‘AffiBank’ nezodpovedá za webcasting ani akúkoľvek formu vysielania, prijatého z ktorejkoľvek Linked Site. ‘AffiBank’ poskytuje tieto odkazy iba ako výhodu, ale nenaznačuje tým, že dané stránky podporuje alebo doporučuje alebo je akýmkoľvek spôsobom propojená s ich operátormi. Tieto Podmienky nechránia Vašu interakciu s Linked Sites, a Vy by ste mali starostlivo prečítať obchodné podmienky a iné politiky ktorejkoľvek tretej strany. Smiete urobiť odkaz bez “framingu” na túto stránku z akejkoľvek inej web stránky takým spôsobom, ktorý nebudí dojem, že sme asociovaní alebo potvrdzujeme tie stránky, pokiaľ taký súhlas výhradne písomne neuvedieme.


9.    OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVO A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

9.1.    Na Web stránke je uvedená obchodná značka AffiBank  (která zahrňuje názov „AffiBank“ a tiež logo AffiBank) a ďalšie ochranné známky, vzťahujúce sa k produktom a službám a slúžiace k ich rozlišeniu. Tieto obchodné značky a ochranné známky patria spoločnosti Mercier, s.r.o. alebo má pre ne Mercier, s.r.o. licenciu, a spolu so súvisiacim právom duševného vlastníctva sú chránené pred kopírovaním a napodobením podľa národného a medzinárodného práva a nesmú byť reprodukované ani kopírované bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Mercier, s.r.o.
9.2.    Bez obmedzenia, je zakázané použiť ktorýkoľvek predmet ochrannej známky:

 (a)    v rámci Vašej ochrannej známky či už vcelku alebo čiastočne;
 (b)    v súvislosti s aktivitami, produktami alebo službami, ktoré nie sú záväzkom  alebo poskytnuté spoločnosťou Mercier, s.r.o.;
 (c)    spôsobom, ktorý môže byť zavádzajúci, klamlivý alebo nejednoznačný; alebo spôsobom, ktorý znevažuje spoločnosť Mercier, s.r.o. alebo jej informácie, produkty alebo služby  (vrátane týchto stránok).

9.3.    Autorské právo: Informácie, text, grafika, obrázky, zvuky, linky ako aj všetky iné informácie a software, publikovaný alebo inak obsiahnutý na stránke  (“Informácia”) sú buď výhradným vlastníctvom spoločnosti Mercier, s.r.o. alebo má na ne Mercier, s.r.o. licenciu a okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach, nesmú byť kopírované, distribuované, verejne zobrazené, reprodukované ani vysielané žiadnym spôsobom ani prostriedkom, či už elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávkou, alebo inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Mercier, s.r.o.. Bez obmedzenia nesmiete bez takého súhlasu z Mercier, s.r.o., vytvárať odvodené diela z ktorejkoľvek časti Web stránky alebo skomercionalizovať akúkoľvek informáciu, produkt alebo službu, získanú z ktorejkoľvek časti Web stránky. Informácie získané z tretích strán môžu byť predmetom autorského práva, patriaceho príslušnej tretej strane.

9.4.    Právo duševného vlastníctva: Mimo výslovne uvedeného v týchto Podmienkach, nič tu obsiahnuté nesmie byť vykladané ako pridelenie akejkoľvek licencie alebo práva, či už prekážkou uplatnenia žalobného nároku, narážkou alebo inak, pod autorským právom alebo inými právami duševného vlastníctva. Súhlasíte, že Obsah a Web stránka je chránená autorským právom, ochrannými známkami, služobnými znakmi a nápadmi, patentmi alebo inými právami a zákonmi ochrany vlastníctva.


9.5.    Dôverné informácie

 (a)    Táto stránka a niektoré jej články obsahujú odkazy na iné zdroje a podniky na Internete. Také odkazy slúžia ako citácie a ako pomôcka na identifikovanie a nájdenie iných Internetových zdrojov, ktoré by mali byť v záujme, a nie so zámerom stanoviť alebo naviesť, že je sponzorom ‘AffiBank’, jeho pobočkou alebo spriaznené, alebo je právne autorizované použiť akýkoľvek obchodný názov, registrovanú ochrannú známku, logo, právnu alebo úradnú pečať, alebo znak autorského práva, ktorý by mohol byť odzrkadľovať v týchto odkazoch.
 (b)    Web stránka ‘AffiBank’ nie je zodpovedná za akúkoľvek škodu, nárok, záväzok, alebo stratu, ktorá sa vzťahuje na použitie tejto stránky alebo akýchkoľvek stránok, odkazujúcich na túto Web stránku, či už kvôli chybám alebo pozabudnutím v obsahu na našej stránke alebo akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazuje, ak je Web stránka mimo prevádzky alebo akéhokoľvek iného použitia Web stránky. Inými slovami, Vaše použitie tejto Web stránky je na Vaše vlastné riziko.
 (c)    Materiály vo verejnom vlastníctve /public domain/: Materiály ako text s premenlivým obsahom, slúžia ako public domain a boli nahrané pre účely informácie užívateľov. Prosíme, nevyužívajte ich komerčne. ‘AffiBank’ si nerobí nároky na vlastnícke právo takých materiálov.

10.    PRÁVO & RÔZNE

10.1.    Prosíme dajte pozor, aby Váš prístup, interpretácia a použitie informácií a služieb zaručilo, že nevzniknú ponuky, pozvania, prehováranie alebo vytváranie akéhokoľvek právne vymáhateľného vzťahu.

10.2.    Ak budú tieto Podmienky v nesúlade s akýmkoľvek dokumentom, budú tieto Podmienky pre účely použitia Web stránky nadradené.

10.3.    Tieto Podmienky a ich neskoršie úpravy opravy, ktoré čas od času vzniknú, sú záväzným vzťahom medzi Predajcom a užívateľom.

10.4.    Záruka spokojnosti: ‘AffiBank’ vykoná všetky predbežné opatrenia a primerané úsilie na to, aby sa zabezpečilo, že objednávková služba nielenže spĺňa Vaše nároky, ale ukáže sa aj ako bezvadná skúsenosť, čo sa týka objednania z našej stránky. To dovolí ‘AffiBank’ ponúknuť Vám záruku spokojnosti s našimi službami a podporou. Pretože sa staráme o to, poskytnúť Vám najlepšiu službu, usilujeme sa o to, aby ‘AffiBank’ sa stal najlepšou voľbou na webe v tejto kategórii. Ak nie ste spokojní s našimi službami, prosíme dajte nám o tom vedieť na info@ affibank.eu a pokúsime sa situáciu ihneď napraviť.

10.5.    Pretože venujeme čas a úsilie poskytovať príjemný online zážitok, naša záruka kryje iba otázky spokojnosti ako sú napríklad jednoduchosť a rýchlosť objednávania, poskytovaného v ‘AffiBank’, a nezahŕňa vplyvy v dôsledku dodávateľov alebo výrobcov na Vašu spokojnosť alebo Vašu náladu.

10.6.    Zrieknutie sa záruk:
Výslovne rozumiete a súhlasíte s tým, že:
 (a)    Vaše použitie Web stránky je na Vašej plnej zodpovednosti. Služby Web stránky sú Vám poskytované “také aké sú” a dostupné “tak ako sa dá”. ‘AffiBank’, jeho sprostredkovatelia, zástupcovia, zamestnanci, agenti, partneri a držitelia licencie sa výslovne zriekajú všetkých zodpovedností akéhokoľvek druhu, či už vyjadreného alebo zahrnutého, vrátane, avšak nie obmedzene na odvodené záruky obchodovateľnosti, správnosti pre určitý zámer, a neporušenie práv.

 (b)    ‘AffiBank’, jeho sprostredkovatelia, zástupcovia, zamestnanci, agenti, partneri a držitelia licencie neručia za to, že:

i.    služby Web stránky splnia Vaše predstavy;
ii.    služby Web stránky budú v prevádzke nepretržite, včas, bezpečne alebo bezchybne a že výsledky, ktoré môžete získať z týchto služieb, budú presné a spoľahlivé;
iii.    kvalita akéhokoľvek tovaru, služieb, informácií alebo iných materiálov nakúpených alebo získaných prostredníctvom Služby alebo cez propagátorov Služby alebo partnerov bude spĺňať Vaše očakávania.

 (c)    Akýkoľvek materiál stiahnutý alebo inak získaný použitím tejto Web stránky je Vám dostupný na vlastné slobodné konanie a riziko, a Vy ste sami zodpovední za akékoľvek poškodenie počítača, stratu údajov, vyplývajúce zo stiahnutia akýchkoľvek takých materiálov.
 (d)    Žiadna rada alebo informácia, či už ústna alebo písomná, získaná Vami z ‘AffiBank’ alebo prostredníctvom Služby nevytvára akúkoľvek záruku ani výslovne uvedenú v Podmienkach.

    
10.7.    Žiadne partnerstvo: Súhlasíte s tým, že sa nevytvára žiadne spoločné podnikanie,  partnerstvo, zamestnanie alebo agentúrny vzťah medzi vami a ‘AffiBank’ ako výsledok týchto Podmienok alebo použitím stránky ‘AffiBank’. Účinok týchto Podmienok s ‘AffiBank’ je predmetom existujúceho práva a procedúr, a nič obsiahnuté v týchto Podmienkach nie je zásahom do práva  ‘AffiBank’ na vyhovenie štátnym, súdnym a zákonnému vynúteniu požiadaviek alebo požiadavkám vo vzťahu k použitiu stránky ‘AffiBank’, alebo k poskytnutým alebo zozbieraným informáciám z ‘AffiBank’, s ohľadom na také použitie. Ak sa ktorákoľvek časť určí ako neplatná, alebo nevynútiteľná príslušným zákonom vrátane, ale nie obmedzene na horeuvedené obmedzenia záruky a obmedzenie ručenia, tak neplatný alebo nevynútiteľný predpis bude považovaný za potlačený platným, vynútiteľným predpisom, ktorý najviac zodpovedá zámeru pôvodného predpisu a zvyšok Podmienok zostáva v platnosti.

10.8.    Všeobecná zodpovednosť: Podľa týchto podmienok poskytuje užívateľom ‘AffiBank’ iba virtuálny priestor, ktorý dovolí komunikovať cez Internet na zadanie objednávok na užitočný a hodnotný online obsah z pohodlia domova a ako procesor  online platieb a nie je zodpovedný za existenciu, kvalitu, množstvo, podmienky, integritu alebo legitimitu tovaru, ktorý sa ponúka, nakúpi alebo predá inými užívateľmi ako aj schopnosti získať užívateľov alebo vierohodnosť údajov, ktoré zadali. ‘AffiBank’ neposkytuje žiadnu záruku na skryté vady alebo vlastnícke práva v súvislosti s transakciami medzi užívateľmi.

10.9.    Platobné gatewaye sú predpokladané ako bezchybné a nepretržité. V súvislosti s tým ‘AffiBank’ neposkytuje žiadne ručenie akéhokoľvek druhu za akékoľvek finančné alebo iné poškodenie, ktoré musíte znášať kvôli:
a)    Oneskoreniu, zlyhaniu, prerušeniu, poškodeniu dát alebo iných informácií prenášaných pri použití Web stránky alebo platobnej gatewaye;
b)    Akékoľvek prerušenie alebo chyby v prevádzke Web stránky alebo Platobnej gatewaye. Výslovne rozumiete a súhlasíte, že Web stránka ‘AffiBank’ nebude zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, hmotné, nehmotné, mimoriadne, vyplývajúce alebo exemplárne škody vrátane, avšak nie obmedzene na škody ušlého zisku, povesti, prevádzky, dát alebo iných nehmotných škôd  (aj keby ‘AffiBank’ by bol oznámený o možnosti vniku  takých škôd).
c)    AffiBank neručí za akékoľvek priame, nepriame, vedľajšie, hmotné, nehmotné, následné alebo iné škody na užívateľoch typu Affiliate,  že užívatelia nekonali v súlade s týmito Podmienkami v prípadoch, kedy sa nimi riadiť mali
d)    AffiBank neručí za akúkoľvek čiastku možných preukázaných škôd  (vrátane primeraných poplatkov za právnych zástupcov) nad kumulovanú sumu za uhradené nákupy alebo provízie za tovar alebo služby predané podľa týchto Podmienok

10.10.    Chyby v systéme: ‘AffiBank’ nezodpovedá za akékoľvek škody alebo straty spôsobené zlyhaním užívateľov na systéme, platobnej gatewaye, serveru alebo  Internetu. ‘AffiBank’ neručí za akékoľvek vírusy, ktoré môžu napadnúť užívateľské zariadenia následkom neautorizovaného prístupu, použitia alebo prieskumu Vašej web stránky alebo počas prenosu dát, súborov, obrázkov, textu, audio tam obsiahnuté. ‘AffiBank’ sa pokúsi vykonať trvalý prístup a neprerušenú prevádzku svojej stránky. Napriek tomu Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k prípadom, kedy je systém nedostupný kvôli technickým poruchám alebo zlyhania Internetu alebo akýchkoľvek ďalších okolností, na ktoré AffiBank nemá vplyv. V takých prípadoch sa bude ‘AffiBank’ usilovať o obnovu činnosti čo najrýcheljšie a bez vzniku ťažkostía za taký prípad nebude niesť zodpovednosť.
‘AffiBank’ za žiadnych okolností, ktoré by sa mohli vyskytnúť, neručí:

a)    Za akékoľvek chyby alebo oneskorenia pri prístupe užívateľa na Web stránku. Počas zapisovania Vašej informácie do formulára, pomalá alebo žiadna odozva potvrdenia objednávky alebo podobná okolnosť, ktorá sa môže vyskytnúť, ak tieto problémy sú kvôli problémom v Internete, spory v nepredvídateľných okolnostiach vyššej moci a iné nepredvídateľné eventuality mimo dobrú vieru AffiBank;
b)    za zlyhania alebo incidenty, ktoré sa môžu vyskytnúť v komunikácii, skreslenia alebo nekompletného odoslania tak, že nie je záruka, že služby Web stránky budú v prevádzke;
c)    chyby alebo poškodenia Web stránky z dôvodu nedostatočného použitia služby v zlom úmysle registrovaného užívateľa;
d)    nefunkčnou alebo problematickou e-mail adresou, ktorú poskytol Registrovaný Užívateľ pri potvrdení objednávky.

10.11.    Všeobecná zodpovednosť: Informácie, software, produkty a služby zahrnuté alebo dostupné cez ‘AffiBank’ môžu obsahovať nepresnosti alebo preklepy. Tieto sa pravidelne aktualizujú. ‘AffiBank’ a /alebo jeho dodávatelia smú kedykoľvek robiť vylepšenia a/alebo zmeny v stránke ‘AffiBank’. Stránka ‘AffiBank’ a/alebo jej dodávatelia nerobia vyhlásenia o vhodnosti, spoľahlivosti, dostupnosti, operatívnosti a presnosti informácie, produktov a služieb obsiahnutých na stránke ‘AffiBank’ z akéhokoľvek dôvodu. V žiadnom prípade neručí stránka ‘AffiBank’ a jej dodávatelia za akékoľvek priame, nepriame, trestné, vedľajšie, špecifické, následné škody alebo akékoľvek ujmy vrátane, ale bez obmedzenia na škody kvôli nemožnosti použitia, poškodenie dát, straty ušlého zisku, vyplývajúce z alebo akokoľvek spojené užívaním prevádzky stránky ‘AffiBank’, oneskorením alebo nemožnosti použiť stránku ‘AffiBank’ alebo jej služby, zisk zo služieb alebo neschopnosť prevádzky, alebo kvôli akejkoľvek informácii, software, produktu, službe a príbuznej grafiky, získanej cez stránky ‘AffiBank’, alebo iné vzniknuté z použitia stránky ‘AffiBank’, či už na základe zmlúv, deliktu, nedbalosti, striktnému ručeniu alebo inak. Ak ste nespokojní s akoukoľvek časťou stránky ‘AffiBank’, alebo s ktorýmkoľvek článkom týchto Podmienok, je na Vašej slobode a výhradnom rozhodnutí nepokračovať v užívaní stránky ‘AffiBank’.

10.12.    Obmedzené ručenie: V žiadnom prípade nebude stránka ‘AffiBank’ zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, hmotné, nehmotné, následné alebo iné škody, vrátane, ale bez obmedzenia na straty zisku, povesti, škody kvôli nemožnosti používania, dát alebo iných nehmotných strát, vzniknutých z alebo následkom Web stránky a platobnej gatewaye, ich služieb, uvedením neplatných alebo neúplných osobných údajov v profile registrovaných užívateľov, alebo týchto Podmienok  (vrátane nedbalosti a iných). ‘AffiBank v každom prípade ručí maximálne do výšky Vami zaplatenej čiastky za tovar alebo službu. Stránka ‘AffiBank’ a partneri, pobočky, poskytovatelia technických služieb, a technologickí partneri neručia za presnosť, spoľahlivosť, úplnosť, a/alebo aktuálnosť akéhokoľvek obsahu, informácie, software, textu, grafiky, odkazov alebo komunikácie poskytnutej použitím Web stránky alebo prevádzky Web stránky alebo platobnej gatewaye.

10.13.    Náhrada škody: Použitím tejto stránky sa zaväzujete, že nebudete od ‘AffiBank’, jej reprezentantov, riaditeľov, zamestnancov a agentov požadovať odškodnenie za akúkoľvek priamu, nepriamu, trestnú, hmotnú, nehmotnú, alebo následnú škodu, aj keby vznikla  (vrátane poplatkov právnych zástupcov a pridružených nákladov a súdnych poplatkov a arbitráže, alebo na súde alebo odvolaní, ak také vznikne, či už bola alebo nebola podaná žaloba na súde alebo arbitráži), či už zmluvným konaním, z nedbalosti, alebo iných protiprávnych konaní, alebo vyplývajúcich z alebo v súvislosti s týmito Podmienkami, vrátane avšak nie obmedzené na akúkoľvek žalobu za osobnú škodu alebo poškodenie vlastníctva, vzniknutého z tejto zmluvy a akékoľvek prekročenie pravidiel nami akéhokoľvek štátneho alebo miestneho zákona, stanov, pravidiel, alebo nariadení, aj keby bola stránka ‘AffiBank’ predtým oznámená za možný zdroj takej škody. Ak sa preukáže zodpovednosť na strane ‘AffiBank’, náhrada bude obmedzená výškou sumy, zaplatenej za tovar alebo služby.

10.14.    Oddeliteľnosť podmienok: Tieto Podmienky zahŕňajú podľa potreby všetky poznámky obsiahnuté na Web stránke a Politike ochrany súkromia a vytvárajú úplnú dohodu, ktorou sa užívatelia zaväzujú riadiť pri užívaní Web stránky. Neplatnosť alebo nevymožiteľnosť akejkoľvek časti týchto Podmienok neovplyvní platnosť alebo právnu vymožiteľnosť ostatných častí alebo plnení týchto Podmienok, ktoré zostávajú v plnej platnosti. Tieto Podmienky môžu viesť alebo vyplývať z iných dohôd, ktoré vytvárajú neoddeliteľný celok a úplné znenie dohody o Podmeinkach medzi danými stranami

10.15.    Zmeny podmienok: ‘AffiBank’ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto Podmienky. Aktualizovaná verzia Podmienok bude zverejnená na Web stránke a je ihneď účinná. Vy ste zodpovední za pravidelné oboznámenie sa s podmienkami. Pokračovanie používania Web stránky po takých zmenách vytvára predpoklad, že so zmenami súhlasíte.

10.16.    Oznámenia: ‘AffiBank’ Vám smie posielať oznámenia, vrátane tých, ktoré sa týkajú týchto Podmienok, najmä na základe zmien a oznámení na stránku ‘AffiBank’, alebo iný dôvodný význam známy, alebo ktorý sa objaví neskôr. Vyzývame užívateľov, aby sa sledovali aktuálne zmeny pri nasledujúcich návštevách Web stránky. Je pravidlom, žiadne zvláštne oznámenia pre také zmeny nevykonávame. Vytlačená verzia týchto Podmienok a akýchkoľvek oznámení v elektronickej forme je prípustným dôkazom v súdnom alebo správnom konanía má váhu ako iné originálne vytlačené obchodné dokumenty a záznamy. Tieto Podmienky a všetky odvodené dokumenty boli vytvorené v anglickom a slovenskom jazyku.

10.17.    ‘AffiBank’ si vyhradzuje právo na prešetrenie sťažností alebo hlásené prekročenia pravidiel týchto Podmienok a prijatie akéhokoľvek kroku, ktorý považujeme za primeraný, vrátane ale nie obmedzené na hlásenie akejkoľvek podozrivej nezákonnej aktivity na príslušný úrad, regulátorom, alebo tretím stranám a právo zverejniť akúkoľvek informáciu potrebnú alebo primeranú tej osobe alebo entite vzťahujúcej sa na užívateľský profil, e-mailovú adresu, históriu užívania, poslané materiály, IP adresy a informácie o sieťovej prevádzke. Akákoľvek nezákonná aktivita môže byť dôvodom pre žalobu za škody a/alebo prekročenie zákona.

10.18.    Pokračovanie záväzkov: Nič v týchto Podmienkach nie je zmýšľané, aby prekročilo alebo nahradilo povinnosti a záväzky uchované týmito Podmienkami a inými príbuznými dokumentmi, ktoré špecificky pokračujú nasledovanie a ukončenie týchto služieb. Vykonaním týchto Podmienok investičný partner súhlasí a znovu potvrdí všetky takéto následné pokračovanie záväzkov podľa týchto Podmienok a všetkých odvodených dohôd a príslušných zákonov. Tieto záväzky zahrnujú, bez obmedzení, záväzok Predajcu, týkajúci sa dôverných informácií, ne-konkurencie a ne-ponúkania.

10.19.    Riešenie sporov: Každý konflikt, spor alebo nárok  (“Spor”), ktorý vychádza z, vo vzťahu k, alebo v súvislosti s týmito Podmienkami, ukončenie platnosti tohto dokumentu, bude riešený predovšetkým priateľskými vyjednávaniami strán, a ak nedôjde do 7 dní k písomnému konsenzu, bude napokon rozhodnutý záväzným prešetrením samotného arbitrátora uznaného Predajcom. Súhlasíte, že až po vyčerpaní takých horevedených ciest budete hľadať oporu v zákonných opatreniach.


POTVRDENIE

TÝM, ŽE UŽÍVATE SLUŽBY ‘AFFIBANK’ ALEBO PRISTUPUJETE NA WEB STRÁNKU  (WWW.AFFIBANK.EU), POTVRDZUJETE, ŽE STE OBOZNÁMENÍ S TÝMITO VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI A ZAVÄZUJETE SA NIMI RIADIŤ


Aktualizované 24.01.2018